Právne poznámky

Webová lokalita bktoriginal.com (ďalej len „webová lokalita“) patrí spoločnosti BKT Europe Srl (ďalej len „spoločnosť“).
Nižšie sú uvedené informácie požadované platným zákonom a podmienky, ktoré regulujú používanie webovej lokality používateľmi.

Firemné a kontaktné údaje
BKT EUROPE SRL:

  • registrovaná kancelária: Viale Bianca Maria 25, 20122 Miláno
  • pobočky: Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (provincia Monza a Brianza)
  • IČ DPH: 05404270968
  • Registrácia v obchodnom registri mesta Miláno, v Ekonomickom správnom registri pod č. MI 1819352.
  • Akciový kapitál: (plne zaplatený) Eur 100 000
  • E-mail: europe@bkt-tires.com
  • Certifikovaná e-mailová adresa: bkteurope@pec.servizi-pec.it
  • Telefón: 0362330328

Pre informácie alebo žiadosti o pomoc má Používateľ použiť kontaktné informácie uvedené v odseku 8 týchto právnych poznámok.
Pre akékoľvek žiadosti ohľadom osobných údajov sa od Používateľa požaduje použiť kontaktné informácie uvedené v príslušných oznámeniach, ktoré sa nachádzajú v konkrétnych častiach tejto webovej lokality.
Všeobecné podmienky používania pre webovú lokalitu
Používanie webovej lokality bktoriginal.com (ďalej len „webová lokalita“) znamená súhlas s týmito všeobecnými podmienkami.

1. ÚVOD
Tieto všeobecné podmienky regulujú používanie webovej lokality bktoriginal.com
Používatelia môžu navigovať na webovej lokalite a použiť ponúkané služby, ak budú svedomito dodržiavať tieto podmienky.
Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky; zmeny nadobudnú účinnosť od dátumu ich uverejnenia na samotnej webovej lokalite. Preto sa od Používateľa vyžaduje, aby si pozrel zmeny prostredníctvom konkrétneho odkazu v päte webovej lokality.

2. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
Používatelia musia pri používaní webovej lokality svedomito dodržiavať tieto Všeobecné podmienky.
Používatelia nesú zodpovednosť za pozretie si týchto podmienok a skontrolovanie zmien, ktoré mohli byť urobené v týchto podmienkach.
Prístup k internetu, ktorý je potrebný na používanie webovej lokality, a všetky príslušné poplatky a náklady, vrátane tých ohľadom pripojenia, sú zodpovednosťou Používateľa, od ktorého sa vyžaduje nezávislé získanie všetkej potrebnej hardvérovej alebo softvérovej podpory.
Používateľ je jedinou osobou zodpovednou za funkčnosť a údržbu jeho prístrojov a uplatnenie všetkých opatrení potrebných na zaručenie ich online bezpečnosti.
Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať webovú lokalitu a súvisiace služby na účely, ktoré sú nelegálne alebo v rozpore s týmito podmienkami alebo s prostriedkami, ktoré by mohli poškodiť jej funkčnosť, spraviť ju nefunkčnou, spôsobiť preťaženie, poškodenie a/alebo narušenie jej používania inými používateľmi.
Je zakázané akékoľvek konanie výsledkom ktorého, tiež čisto opakovanými pokusmi, sa môže vyskytnúť neoprávnený prístup na webovú lokalitu.

3. RUČENIE
Používateľ používa webovú lokalitu „ako je“, t.j. ako je ponúkaná a v stave v ktorom je dostupná pri pripájaní a prezeraní jej obsahu.
Spoločnosť nie je zodpovedná voči Používateľovi ani osobám priamo alebo nepriamo prepojených s Používateľom za škody, nároky alebo straty vzniknuté z problémov služby alebo období pozastavenia činnosti webovej lokality, ktoré závisia od samotného používateľa, tretích strán alebo sú spôsobené vyššou silou alebo nehodou.
Bez toho, aby bol dotknutý obsah zmluvne a individuálne definovaný vzhľadom na konkrétne prevzaté povinnosti, si Spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez povinnosti kompenzácie a na vlastné exkluzívne uváženie ukončiť činnosť webovej lokality a/alebo vykonať akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia jej obsahu, ak to bude považovať za vhodné.
Používateľ používa webovú lokalitu a služby, ku ktorým mu je povolené pristupovať, zaisťuje, vecne a justične, Spoločnosť proti akejkoľvek strane na právne/civilné alebo administratívne spory, náklady, výdavky a poškodenie akéhokoľvek druhu spôsobeného použitím alebo nemožnosťou použitia webovej lokality.
Používateľ akceptuje, že Spoločnosť nebude zodpovedná za vynechania alebo chyby, ktoré môžu byť obsiahnuté v materiáli a za informácie obsiahnuté na webovej lokalite.
Existencia hypertextového odkazu na webovú lokalitu bktoriginal.com z inej webovej lokality tretej strany, alebo z lokality bktoriginal.com na inú webovú lokalitu tretej strany, neznamená súhlas Spoločnosti s obsahom ani schválenie zodpovednosti za obsah alebo používanie webových lokalít prepojených týmto spôsobom.

4. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Webová lokalita a jej obsah sú vlastníctvom spoločnosti BKT Europe Srl a/alebo jej nasledovníkov alebo predchodcov v názve a/alebo tretích strán, tam kde je tak uvedené, a sú chránené platným zákonom o ochrane práv na duševné a priemyselné vlastníctvo.
Pokiaľ nie je inak alebo špeciálne uvedené, všetok materiál dostupný na webovej lokalite (napríklad: logá, značky a iné rozlišujúce značenia, fotografie) sa môže použiť iba na informačné a/alebo osobné účely; akékoľvek iné použitie si vyžaduje oprávnenie od Spoločnosti, alebo, v prípade odlišnosti, od vlastníka práv, ktoré môžu byť na ľubovoľnom základe na tento materiál uplatnené; výslovne sa zakazuje ho akokoľvek komerčne použiť alebo distribuovať bez výslovného povolenia.
Názvy produktov a/alebo služieb a spoločností, ktoré môžu byť spomenuté na webovej lokalite, môžu byť značkami príslušných vlastníkov, preto je výslovne zakázané používať ich bez povolenia.
Je zakázané reprodukovať grafiku a štruktúru webovej lokality. Prvky, ktoré vytvárajú webovú lokalitu, nie je možné kopírovať alebo imitovať.
Neuznáva sa žiadne právo Používateľa na softvér vzťahujúci sa na webovú lokalitu, vrátane aktualizácii, ani na príslušné zdrojové kódy. Používateľovi sa výslovne zakazuje vykonávať aktivity uvedené v čl. 64a zákona 633/41, ako napríklad: extrahovanie, reprodukovanie, prekladanie, adaptovanie a distribuovanie verejnosti v akejkoľvek forme alebo prenos Softvéru tretím stranám na akomkoľvek základe, či za poplatok alebo zdarma. Bez výslovného oprávnenia je zakázané Používateľovi manipulovať so softvérom, hoci aj na opravenie akýchkoľvek chýb a/alebo porúch, ako aj duplikovať, dekompilovať, demontovať, transformovať alebo upravovať Softvér.
Je povolené používať odkazy na domovskú stránku a iné stránky tejto webovej lokality, za predpokladu, že webová stránka Používateľa, na ktorej je vytvorené prepojenie, nie je útočná, pornografická, t.j. nevzťahuje sa na sexualitu alebo komercializáciu sexu, podnecovanie na rasovú nenávisť, odkazy na totalitné ideológie, spáchanie akéhokoľvek zločinu a akúkoľvek inú aktivitu v rozpore s našim právnym poriadkom.
Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú rezervované.

5. OSOBNÉ ÚDAJE
Všetky osobné údaje Používateľa sú spracované v súlade s platným zákonom o osobných údajoch. Keď je pre marketingové aktivity požadované poskytnutie súhlasu, je zdarma. Aby ste získali všetky potrebné informácie, pozrite si oznámenie o ochrane osobných údajov používateľa a oznámenie o súboroch cookies dostupné pomocou odkazu v päte stránky, ako aj na oznámenia o ochrane osobných údajov na spodku formulárov, ktoré môžu používatelia použiť na kontaktovanie Spoločnosti alebo zúčastnenie sa v súťaži o výhry propagovanej samotnou Spoločnosťou.

6. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA
Tieto Všeobecné podmienky boli navrhnuté a riadia sa podľa talianskeho práva.
Nezhody medzi Spoločnosťou a používateľmi súvisiace alebo spojené s používaním webovej lokality sú vyhradené pre taliansku jurisdikciu, bez toho, aby bola dotknutá takzvaná jurisdikcia spotrebiteľa s výnimkou situácií vyžadovaných zákonom.

7. ÚČASŤ V SÚŤAŽI O CENY
Prostredníctvom webovej lokality je možné sa zúčastniť cenovej iniciatívy nazývanej „BKT VÝPREDAJOVÁ KAMPAŇ“, ktorá pozostáva zo zmiešanej cenovej súťaže pozostávajúcej z časti s cenami a súťaže so záverečných žrebovaním.
Cenová akcia sa riadi Pravidlami na webovej lokalite, ktoré si Používateľ pred účasťou musí dôkladne prečítať a výslovne s nimi súhlasiť.

8. SŤAŽNOSTI ALEBO ŽIADOSTI O INFORMÁCIE ALEBO POMOC
Akékoľvek sťažnosti alebo žiadosti o pomoc alebo informácie môžete poslať na nasledovný e-mail support@bktoriginal.com