Pravidlá

SÚŤAŽ  „BKT SELL OUT CAMPAIGN“
Pravidlá súťaže

Spoločnosť BKT Europe S.r.l., so sídlom Viale Bianca Maria 25, 20122 Miláno, IČO: IT05404270968 (ďalej len “Organizátor”) organizuje túto súťaž s názvom “BKT SELL OUT CAMPAIGN”. 

Do súťaže sa môžu zapojiť plnoletí spotrebitelia s bydliskom na Slovensku, a poľnohospodárske podniky (vrátane fyzických osôb – podnikateľov podnikajúcich v tomto obore)registrované na Slovensku v príslušnom registri, ktorí si kúpia akciové výrobky (ďalej len “spotrebitelia”). Označenie poľnohospodárskych podnikov podľa prechádzajúcej vety pojmom spotrebitelia slúži len pre účely prehľadnosti týchto podmienok súťaže, avšak právne vzťahy s nimi sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak v jednotlivých prípadoch nie je písomne dohodnuté inak.
Zamestnanci Organizátora, rovnako ako ani ich blízki príbuzní, zástupcovia a nikto z tých, kto sú profesionálne spojení s touto súťažou, sa do nej nemôžu zapojiť. Okrem nich sú zo súťaže vylúčení i distribútori a predajcovia akciových výrobkov.

ABY STE SA MOHLI DO SÚŤAŽE ZAPOJIŤ
musíte mať k dispozícii internetové pripojenie, platnú emailovú schránku a zakúpiť si akciové výrobky špecifikované v bode 2. Účasťou na tejto súťaži spotrebitelia vyhlasujú, že súhlasia so všetkými ustanoveniami týchto pravidiel. 

TRVANIE AKCIE

Akcia bude prebiehať od 15. marca 2022 do 30 septembra 2022 ( 23:59 hod. GMT +1) (ďalej len „Trvanie akcie“).
Nákup akciových výrobkov musí byť uskutočnený počas Trvania akcie.
Výber výhercov sa uskutoční v Taliansku dňa 15. októbra 2022.

AKCIOVÉ VÝROBKY
Akciové výrobky, zakúpenie ktorých Vás oprávňuje zúčastniť sa na akcii, sú výlučne radiálne pneumatiky Agricoltura (pre poľnohospodárske stroje) značky AGRIMAX a flotačné radiálne pneumatiky BKT vymenované nižšie

Radiálne pneumatiky BKT Agricoltura (pre poľnohospodárske stroje) AGRIMAX, s veľkosťou =< a 30’’ a/ alebo > a 30”, podľa dostupnosti:

 AGRIMAX RT 657 AGRIMAX FORCE
AGRIMAX RT 765 AGRIMAX V-FLECTO
AGRIMAX RT 855 AGRIMAX FORTIS
AGRIMAX RT 945 AGRIMAX SIRIO
AGRIMAX RT 955 AGRIMAX RT 765 M
AGRIMAX RT 600 AGRIMAX SPARGO
AGRIMAX TERIS FL 695
AGRIMAX ELOS

 

Radiálne pneumatiky BKT FLOTATION s rozmermi =< 22.5“ a/alebo > a 22.5”, podľa dostupnosti:

RIDEMAX FL 699 FL 637
V-FLEXA FL 639
FL 633 PERFORMA RIDEMAX FL 693 M
FL 630 SUPER RIDEMAX FL 690
FL 630 ULTRA FL 695
FL 635

(ďalej aj “akciové výrobky”)
Upozorňujeme, že niektoré akciové výrobky spomedzi tých, ktoré boli uvedené v zoznamoch vyššie, nemusia byť k dispozícii alebo ich bude potrebné objednať: v tomto prípade prosíme spotrebiteľov, aby si overili dostupnosť požadovaného rozmeru a čas dodania tak, aby bol zahrnutý v čase Trvania akcie v súlade s informáciami uvedenými v bode 3 písmene b).

SPÔSOB ÚČASTI
Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia, ktorí si počas Trvania akcie, zakúpia aspoň jeden pár akciových výrobkov u predajcu pneumatík BKT na Slovensku, tak, ako je to vysvetlené nižšie:

 1. V prípade, okamžitej dostupnosti produktov u niektorého z predajcov musí spotrebiteľ kúpiť aspoň jeden pár pneumatík, teda 2 akciové výrobky (na jednu faktúru) a odložiť si nákupnú faktúru.

 2. V prípade nedostupnosti výrobkov u predajcu musia spotrebitelia objednať aspoň jeden pár pneumatík, teda 2 akciové výrobky (v jednej objednávke) a uchovať si potvrdenie o prijatí objednávky vystavené predajcom (ďalej aj „Potvrdenie objednávky“). Špecifikujeme, že v takom prípade sa spotrebiteľ bude môcť zúčastniť súťaže iba v prípade, že reálny nákup týchto pneumatík bol uskutočnený najneskôr do uplynutia 15 dní od dátumu dodania objednaných výrobkov predajcovi spoločnosti BKT. Prípadné nevyzdvihnutie si akciových výrobkov do tohto času spôsobí diskvalifikáciu účastníka.

SPOLU S KAŽDÝM PLATNÝM PÁROM ZAKÚPENÝCH ALEBO OBJEDNANÝCH PNEUMATÍK BUDE MAŤ SPOTREBITEĽ PRÁVO DOSTAŤ DARČEK A BUDE SA MÔCŤ ZÚČASTNIŤ NA ZÁVEREČNOM LOSOVANÍ.

Spotrebitelia budú teda musieť:
– otvoriť stránku bktoriginal.com;
zaregistrovať sa vyplnením formulára so všetkými požadovanými údajmi;
– nahrať čitateľnú kópiu celej faktúry alebo Potvrdenia objednávky, ktorý potvrdzuje nákup alebo objednanie aspoň jedného páru pneumatík, ktorý sa skladá z 2 akciových výrobkov;

Všetci spotrebitelia, ktorí sa zaregistrujú v súlade s vyššie uvedenými pokynmi sa zúčastnia na záverečnom losovaní cien (pozri odsek 4). Na upresnenie, každý spotrebiteľ bude mať v losovacom koši 1 lístok za jeden pár pneumatík zložený z dvoch akciových výrobkov pozri tabuľku) zakúpených na rovnakej faktúre alebo objednaných na rovnakom Potvrdení objednávky. Okrem toho, všetci spotrebitelia, ktorí sa zaregistrujú vyššie uvedeným spôsobom, budú mať právo dostať darčekovú súpravu BKT ORIGINAL na každú zakúpenú alebo objednanú súpravu zloženú z 2 akciových výrobkov na jednej faktúre, v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou: 

DRUH ZAKÚPENÝCH VÝROBKOV
(v jednom nákupe)
DARČEKOVÁ SADA

2 radiálne pneumatiky Agricoltura rozmerov =< 30”

Košeľa a zástera z línie „BKT ORIGINAL“

2 flotačné radiálne rozmerov =< 22.5”

Košeľa a zástera z línie „BKT ORIGINAL“

2 radiálne pneumatiky Agricoltura rozmerov > 30” Košeľa a kombinéza z línie “BKT ORIGINAL”

2 flotačné radiálne rozmerov > 22.5”

Košeľa a kombinéza z línie “BKT ORIGINAL”

DÔLEŽITÉ 

Upresňujeme, že:
– V prípade, že akciové výrobky nebudú k dispozícii u predajcu, spotrebiteľ sa bude môcť napriek tomu zúčastniť súťaže po priložení Potvrdenia o prijatí objednávky vystavenej predajcom. V tomto prípade, bude odovzdanie cien možné až po dokončení nákupu akciových výrobkov, ktoré bude môcť prebehnúť aj po termíne stanovenom touto akciou, v prípade, že by pri ukončení akcie neboli objednané pneumatiky ešte k dispozícii. Spoločnosť BKT si vyhradzuje právo skontrolovať skutočnú dostupnosť pneumatík u predajcu. Prípadné nedokončenie nákupu napriek tomu, že sú výrobky k dispozícii u predajcu znamená vylúčenie spotrebiteľa zo súťaže a stratu práva na výhru ceny, ktorá bude pridelená ďalšiemu vylosovanému účastníkovi v poradí.
– V prípade, že registráciu vykonal zamestnanec a nie zákonný zástupca firmy, za účastníka súťaže bude považovaná spoločnosť, ktorá akciové výrobky kúpila tak, ako je to uvedené na faktúre. Darčeky a prípadná cena (v prípade vylosovania) budú preto adresované výlučne spoločnosti.

HRANICE ÚČASTI:
Každá faktúra bude môcť byť na účasť v súťaži použitá iba raz. 

Za platné budú považované iba faktúry, na ktorých bude jasne uvedený názov zakúpeného akciového výrobku a iba tie, ktoré sú vystavené v čase Trvania akcie uvedenom týmito pravidlami (v súlade so špecifikáciou v bode 3 písmeno b). 

Každý spotrebiteľ sa bude môcť zúčastniť toľkokrát, koľko faktúr alebo Potvrdení objednávok bude vlastniť, vždy týkajúcich sa nákupu aspoň jedného páru akciových výrobkov. Viacnásobná účasť s rovnakou faktúrou či Potvrdením objednávky nebude akceptovaná. 

V prípade, že by sa zistilo, že jeden zo spotrebiteľov použil jednu faktúru či Potvrdenie objednávky viackrát pričom na nej upravil jednu alebo viacero hodnôt požadovaných na účasť na súťaži, jeho účasť nebude možné akceptovať. 

Rovnako v prípade, že by sa zistilo, že by rovnaká faktúra alebo Potvrdenie objednávky bola použitá viacerými užívateľmi s rozličnými emailmi, alebo že by bola neúplne vyplnená, účasť sa zruší a nebude možné poskytnúť výhru. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať platnosť účasti, to zahŕňa aj kontrolu totožnosti účastníka, vek a miesto bydliska či miesta podnikania v ktoromkoľvek okamihu a vylúčiť zo súťaže akéhokoľvek účastníka, ktorý by svojim konaním porušil ustanovenia týchto pravidiel alebo podvádzal.

VÝBER VÝHERCOV A HODNOTA CIEN

Záverečné losovanie sa uskutoční v Taliansku najneskôr do dátumu špecifikovaného v bode 1.

Spomedzi platných doručených faktúr a Potvrdení objednávok sa vylosujú 6 výhercovia na udelenie nasledovných cien:

 • 1 Quad Yamaha Kodiak 700 (trhová hodnota 9.657,26 €)
 • 5 BBQ Weber Original Kettle E-5730 (trhová hodnota 208,33 €)

Celková hodnota cien predstavuje 10.698,93 € bez DPH

Budú vylosovaní aj 11 rezervní výhercovia.
Žiadny účastník nebude môcť vyhrať viac ako jednu cenu rovnakého druhu,

Viac informácií o cenách je uvedených v nasledovnom odseku 5.

INFORMÁCIE O CENÁCH:
QUAD YAMAHA KODIAK 700
• Výkonný motor s objemom 708 cm3 DOHC, 4-taktový, silný záber
• Prevodovka Yamaha Ultramatic® CVT
• Celková nosnosť, vpredu a vzadu, 140 kg
• Hmotnosť prívesného vozidla 600 kg, čelný navijak.
• Predná disková brzda a zadný disk zaplombovaný v olejovom kúpeli
• Nezávislé odpruženie s dlhým pojazdom
• Vrátane homologácie na jazdu po pozemných komunikáciách 

Na používanie ceny je nutné vlastniť vodičský preukaz príslušnej kategórie.
Cena bude odovzdaná u predajcu motocyklov Yamaha najbližšie k obci trvalého pobytu výhercu. 

BBQ WEBER ORIGINAL KETTLE E-5730
Barbecue grill na drevené uhlie 

OZNÁMENIE O VÝHRE A ODOVZDANIE CIEN
Darčekové sady budú doručené oprávneným spotrebiteľom poštou alebo doručovateľskou službou na adresu uvedenú pri registrácii do súťaže. Sada bude doručená najneskôr do 60 dní od dátumu potvrdenia účasti. 

Výhercovia hlavných cien budú o získaní ceny informovaní výlučne e-mailom (na adresu elektronickej pošty uvedenej pri registrácii) do uplynutia 15 pracovných dní odo dňa záverečného losovania. 

Aby mohli prijať cenu, výhercovia hlavných cien musia potvrdiť výhru odpoveďou na e-mail do uplynutia 10 kalendárnych dní a zaslaním celej dokumentácie a požadovaných informácií.
V prípade, že do stanoveného termínu nepríde na informačný e-mail odpoveď, výhra nebude môcť byť potvrdená a bude kontaktovaná náhradná osoba, ktorá bude musieť dodržať rovnaké časové termíny. 

V prípade, že by sa výherca zúčastnil súťaže prostredníctvom zaslania dokumentu potvrdzujúceho objednávku, jeho výhra bude potvrdená až po zakúpení produktu v stanovenom čase. V prípade, že by pri dodržaní termínov k dátumu oznámenia výhry nákup ešte nebol ukončený z dôvodu nedostupnosti produktov, procedúry potvrdenia výhry budú považované za pozastavené až do ukončenia nákupu: aby bolo možné udeliť hlavnú cenu, výherca bude musieť preposlať faktúru preukazujúcu nákup akciových výrobkov. V prípade, že výherca nekúpi dostupné objednané akciové výrobky, výherca stratí právo na výhru, ktorá bude udelená náhradníkovi. 

Spoločnosť, ktorá organizuje súťaž a tretie strany ňou poverené nepreberajú žiadnu zodpovednosť za chýbajúce alebo neskoré doručenie e-mailu oznamujúceho výhru. Za kontrolu správnosti a platnosti e-mailu uvedeného pri prihlasovaní a za to, aby bola e-mailová schránka aktívna a funkčná je zodpovedný výherca.

DÔLEŽITÉ
Dôležité: Doručenie vyššie špecifikovanej dokumentácie je nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie výhry: v prípade, že k nej nedôjde, výhra nebude môcť byť potvrdená; Organizátor súťaže si vyhradzuje právo uskutočniť nevyhnutné kontroly, aby sa presvedčil o správnosti účasti ako aj o správnosti údajov poskytnutých účastníkom. 

V prípade, že by údaje zaslané na účely potvrdenia výhry nezodpovedali údajom uvedeným pri registrácii, výhra bude považovaná za neregulárnu a nebude ju možné schváliť. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže akéhokoľvek účastníka alebo výhercu, ktorý by porušil ktorékoľvek ustanovenie týchto pravidiel.

Ceny budú výhercom odovzdané do 60 dní od dátumu potvrdenia výhry.

Upresňuje sa, že:
– Organizátor súťaže neprijíma zodpovednosť za vniknuté škody alebo straty vyplývajúce z chybného alebo nesprávneho uvedenia adries zo strany spotrebiteľov.
– Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vybrať si podľa vlastného uváženia, najvhodnejší spôsob doručenia. Organizátor súťaže sa zaväzuje uhradiť colné poplatky vyplývajúce z prijatia ceny. Organizátor súťaže neposkytne žiadnu peňažnú alternatívu za ceny, ktoré by zákazník nemohol využiť alebo prijať z dôvodu problémov s prepravou alebo miestnych zákonov, alebo v prípade, že by sa ceny poškodili, prišli neskoro, stratili sa a ich stratu zapríčinila pošta alebo prepravná spoločnosť.
– Za platbu prípadných daní za ceny sú zodpovední výhercovia, ktorí sú povinní splniť požiadavky platných zákonov vo vlastnej krajine.
– Ceny nie je možné postúpiť tretím osobám. Výherca nemôže požiadať o udelenie alternatívnej ceny ani o vyplatenie zodpovedajúcej peňažnej čiastky. V každom prípade však, ak by Organizátor súťaže nebol schopný doručiť sľúbenú cenu z dôvodu nepredvídateľných okolností alebo z dôvodu výskytu okolností, ktoré Organizátor súťaže nemôže ovplyvniť, vyhradzuje si právo upraviť úplne alebo sčasti zloženie cien alebo ich nahradiť cenou s rovnakou alebo vyššou hodnotou. 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Slobodne poskytnuté osobné údaje budú spracované prevažne pomocou elektronických prostriedkov a analytickými a štatistickými nástrojmi prevádzkovateľa, spoločnosti BKT Europe S.r.l., so sídlo Viale Bianca Maria 25, 20122 Miláno (provincia MI) na výkon všetkých fáz spojených so súťažou „BKT SELL OUT CAMPAIGN”.

Okrem toho, budú spracované s cieľom dodržať ustanovenia záväzných administratívnych a iných zákonných alebo rozhodnutí EÚ a budú uchované na nevyhnutný čas stanovený týmito normami. Poskytnutie týchto údajov je nutné na dosiahnutie vyššie špecifikovaných cieľov a ich neposkytnutie nedovolí vykonávať riadiace aktivity súťaže a dodržať zákonné ustanovenia.

Uchovávanie údajov na účely súťaže bude obmedzené na obdobie výkonu jeho jednotlivých fáz v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov. Následne budú anonymizované na účely vypracovania štatistických výkazov a identifikačné údaje budú zničené.

Sprostredkovateľ osobných údajov je: Promosfera S.r.l., so sídlom Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), Taliansko. 

Osoby poverené spracovaním osobných údajov sú zodpovedné za predaj a marketing, za kontaktné centrum, informačné systémy a bezpečnosť údajov. 

V zmysle ustanovení článkov 15-21 GDPR je možné listom adresovanom prevádzkovateľovi na vyššie uvedenú poštovú adresu alebo e-mailom na adresu privacy@bkt-tires.com realizovať svoje práva na prístup, opravu, , vymazanie a zabudnutie, obmedzenie spracovania údajov, alebo namietať či odmietnuť ich spracovanie z legitímnych dôvodov alebo na informačné a reklamné účely. Odvolanie poskytnutého súhlasu v ľubovoľnom okamihu je možné, avšak neovplyvňuje zákonnosť spracovania založeného na predtým poskytnutom súhlase alebo na zákonom povolených mechanizmoch, ktoré predstavujú alternatívu voči súhlasu. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť na úrad pre kontrolu osobných údajov na účely ochrany svojich práv. Na vyššie špecifikovanej poštovej adrese alebo e-mailom na adrese privacy@bkt-tires.com je možné požiadať o zaslanie úplného a aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov.
Zároveň máte právo požiadať o výpis vlastných osobných údajov, ktoré sú o ňom uchovávané v štruktúrovanej, bežne používanej forme a čitateľnej bežnými elektronickými zariadeniami, aby ich priamo odoslal inému subjektu, teda prevádzkovateľovi, aby ich mohol spracovať v hraniciach stanovených dotknutou osobou. 

Zároveň máte právo požiadať o výpis vlastných osobných údajov, ktoré sú o ňom uchovávané v štruktúrovanej, bežne používanej forme a čitateľnej bežnými elektronickými zariadeniami, aby ich priamo odoslal inému subjektu, teda prevádzkovateľovi, aby ich mohol spracovať v hraniciach stanovených dotknutou osobou. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Informácie o tom, ako sa prihlásiť do súťaže, tvoria súčasť týchto pravidiel. Má sa za to, že ak sa účastník zapojí do súťaže, prečítal si tieto pravidlá, porozumel im a je nimi viazaný.
 • Všetky prihlásenia musia účastníci realizovať sami. Hromadné prihlásenia realizované obchodnými skupinami, spotrebiteľskými skupinami alebo tretími stranami nebudú akceptované. Neúplné alebo nečitateľné prihlásenia, prihlásenia prostredníctvom makier alebo iných automatizovaných prostriedkov (vrátane systémov, ktoré môžu byť naprogramované na prihlásenie) a prihlásenia, ktoré v plnom rozsahu nezodpovedajú požiadavkám týchto pravidiel, budú vylúčené a nebudú zaradené do súťaže. Ak sa zistí, že účastník používa počítač(e) s cieľom obísť túto podmienku, napríklad používa ‘skript‘, ‘hrubú silu‘, zakrýva svoju identitu manipuláciou s IP adresami, nepoužíva svoju vlastnú identitu, alebo používa iné automatizované prostriedky s cieľom zvýšiť počet prihlásení jedného účastníka do súťaže spôsobom, ktorý nie je v súlade s filozofiou súťaže, prihlásenia tohto účastníka budú vylúčené zo súťaže a získaná výhra stratí platnosť.
 • Organizátor nebude zodpovedať za žiadnu škodu, stratu alebo škodu na zdraví (vrátane nepriamej alebo následnej škody), ktorá vznikne účastníkovi prihlásením do súťaže alebo v dôsledku prevzatia akejkoľvek výhry, ak z kogentných právnych predpisov v konkrétnom prípade nevyplýva niečo iné. V žiadnom prípade však nie je vylúčená zodpovednosť Organizátora za smrť alebo ujmu na zdraví v dôsledku nedbanlivosti Organizátora.
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy ani za zlyhanie ľudského faktora, v dôsledku ktorých/ého nebude/ú prijatá/é registrácia, informácie alebo prihlásenie, alebo v dôsledku ktorých/ého dôjde k strate alebo poškodeniu registrácie, informácií alebo prihlásenia, ani za zničenie alebo zmenu registrácie, informácií alebo prihlásenia, ani za neoprávnený vstup na webovú stránku.
 • Rozhodnutie Organizátora ohľadom ktoréhokoľvek aspektu tejto súťaže je konečné a nebude predmetom žiadnej ďalšej komunikácie. Z dôvodu porušenia týchto pravidiel môže Organizátor odmietnuť odovzdať Výhru osobe, ktorá pravidlá porušila.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vyňať ktorúkoľvek súčasť Výhry, zmeniť ju, zrušiť alebo pozastaviť jej odovzdanie, ak v dôsledku okolností, ktoré nedokáže ovplyvniť, daná súčasť už nie je k dispozícii. Organizátorovi nevzniká vo vzťahu k výhercovi žiadna zodpovednosť, ak nie je výhra ako celok alebo jej časť k dispozícii, alebo ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu ju zmeniť alebo zrušiť. V prípade nepredvídateľných okolností si Organizátor vyhradzuje právo poskytnúť za výhru alebo jej súčasť alternatívu rovnakej alebo väčšej hodnoty.
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne konanie tretích strán.
 • Táto súťaž sa riadi podľa všetkých aplikovateľných platných právnych predpisov.
 • V prípade konania, opomenutia, udalosti alebo okolnosti, ktoré/ú Organizátor nedokáže primerane ovplyvniť a ktoré/á mu bráni v dodržiavaní týchto Pravidiel a podmienok, Organizátor nezodpovedá za neplnenie svojich povinností ani za omeškanie pri plnení svojich povinností.
 • V prípade zásahu do tejto súťaže akýmkoľvek spôsobom, alebo ak nie je možné túto súťaž realizovať podľa pôvodného zámeru z akéhokoľvek dôvodu, ktorý Organizátor nedokáže primerane ovplyvniť, vrátane prípadov vojny, terorizmu, núdzovej situácie alebo katastrofy (vrátane prírodnej katastrofy), infekcie počítačovým vírusom, programových chýb, neodbornej manipulácie, neoprávneného zásahu, technických chýb alebo iných vád a/alebo opatrení, ktoré znehodnocujú alebo majú negatívny dopad na správu, bezpečnosť, správnosť, integritu alebo riadne vedenie tejto súťaže, Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojej vlastnej úvahy v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom (i) vylúčiť účastníka zo súťaže, alebo (ii) na základe písomných pokynov kontrolného orgánu podľa potreby zmeniť, pozastaviť, ukončiť alebo zrušiť túto súťaž.
 • Organizátor si vyhradzuje právo overiť platnosť prihlásení a vyhradzuje si právo vylúčiť účastníka zo súťaže z dôvodu neoprávneného zasahovania do vstupného procesu alebo z dôvodu prihlásenia, ktoré nie je v súlade s týmito pravidlami prihlásenia, alebo ak sa účastník dopustí nezákonného alebo iného nevhodného konania s cieľom ohroziť spravodlivú a riadnu realizáciu súťaže. Zákonné práva Organizátora na náhradu škody alebo inú formu plnenia vo vzťahu k osobe, ktorá sa porušenia dopustila, zostávajú zachované.
 • Organizátor si vyhradzuje právo priebežne meniť tieto pravidlá.

Táto súťaž sa organizuje ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom tejto súťaže je podpora, reklama a propagácia produktov Organizátora.

Stiahnite si nariadenie