Oznámenie o ochrane osobných údajov používateľa

Podľa požiadaviek platnej legislatívy (čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej tiež GDPR) sú používateľom („osoby, ktorých sa údaje týkajú“), ktorí pristupujú na webovú lokalitu bktoriginal.com (ďalej tiež „webová lokalita“), poskytnuté informácie ohľadom spracovania ich údajov. Čo sa týka údajov získaných pomocou formulárov na webovej lokalite, je potrebné odkázať na oznámenia o ochrane osobných údajov uvedené na spodku samotných formulárov.

KTO JE KONTROLÓR A AKO HO KONTAKTOVAŤ

Kontrolórom spracovania údajov je BKT Europe Srl, s registrovanou kanceláriou vo Viale Bianca Maria 25, 20122 Miláno a operačným ústredím vo Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (provincia Monza a Brianza), IČ DPH 05404270968. Spoločnosť možno kontaktovať e-mailom na europe@bkt-tires.com

AKÉ ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ

Spracovávanými údajmi sú navigačné údaje, údaje poskytnuté spontánne používateľom a informácie získané pomocou súborov alebo podobných nástrojov, na ktoré sa odkazuje v konkrétnych informáciách dostupných z päty webovej lokality.

Údaje poskytnuté priamo používateľom

Do tejto kategórie patria všetky osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom (napr. informácie požadované pri písaní na e-mailové adresy uvedené na webovej lokalite).

V prípade, že sa používateľ rozhodne kontaktovať Kontrolóra spracovania údajov pomocou vhodného formulára na webovej lokalite alebo zúčastniť sa iniciatívy spoločnosti v súlade s podmienkami uvedenými v Pravidlách, bude sa môcť podrobne oboznámiť s informáciami o spracovaní požadovaných údajov prístupom ku konkrétnym oznámeniam obsiahnutým na príslušných stránkach.

Navigačné údaje

IT systémy a softvérové postupy zodpovedné za fungovanie tejto webovej lokality získavajú, počas ich normálneho fungovania, niektoré osobné údaje, prenos ktorých vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov.

Zbierané informácie sa nespájajú s konkrétnymi osobami, ktorých sa údaje týkajú, ale zo svojej povahy by mohli umožniť identifikáciu používateľov spracovaním týchto informácií a ich spojením s údajmi, ktorými disponujú tretie strany.

Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi pripájajúcimi sa na webovú lokalitu, adresy URI (Uniform Resource Identifier – jednotný identifikátor prostriedku) vyžiadaných prostriedkov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti serveru, veľkosť súboru obsiahnutého v odpovedi, číselný kód indikujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chyba a pod.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému používateľa a IT prostredia.

IP adresy sa získavajú pomocou formulára na účasť v iniciatíve a kontaktného formulára. Špecifikácie nájdete v oznámení uvedenom na príslušných stránkach.

Informácie získané súbormi cookies a inými systémami sledovania

Webová lokalita používa súbory cookies a iné podobné systémy (pixely), pomocou ktorých sú získavané informácie o navigácii používateľa. Informácie sú následne získavané pomocou sledovacích systémov platformy používanej na spravovanie e-mailov na marketingové účely. Konkrétne špecifikácie sú obsiahnuté v oznámení súboru cookie a v oznámení uvedenom na spodku formulárov.

AKÉ SÚ ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV?

Údaje poskytnuté priamo používateľom

Osobné údaje poskytnuté dobrovoľne používateľom kontaktovaním kontrolóra sú používané iba na sledovanie podaných žiadostí.

Právnym základom pre spracovanie takýchto údajov je preto vykonanie predzmluvných opatrení.

Údaje môžu byť použité aj pri oprávnenom záujme kontrolóra o overenie bezpečnosti a správnej prevádzky používaných IT systémov a na uplatnenie alebo obhajobu práva na súde.

Navigačné údaje

Navigačné údaje sú získavané na zbieranie štatistických informácií o používaní webovej lokality, na bezpečnostné účely a na kontrolu jej správneho fungovania a mohli by sa použiť na zistenie zodpovednosti v prípade akýchkoľvek IT zločinov za účelom poškodenia webovej lokality.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je legitímny záujem, ktorý zahŕňa analyzovanie návštev webovej lokality na čisto štatistické účely, a ktoré neovplyvňujú osobu, ktorej sa údaje týkajú, a vykonávanie aktivít zameraných na zaručenie bezpečnosti systémov. V prípade žiadostí od úradov je právny základ na spracovanie právnym záväzkom.

Navigačné údaje získané pomocou formulárov sú používané na účely prísne späté s riešením žiadosti. Špecifikácie sú obsiahnuté v oznámeniach umiestnených na spodku formulárov.

Právny základ pozostáva z vykonania predzmluvných opatrení, zmluvy so zainteresovanou stranou a legálnych záväzkov, ktorých pozorovanie sa požaduje od Kontrolóra spracovania údajov.

Informácie získané súbormi cookies a inými systémami sledovania

Informácie získané pomocou súborov cookies alebo podobných netechnických nástrojov (pixely) sa používajú na monitorovanie navigácie a na profilovacie účely. Špecifikácie ohľadom takéhoto spracovania sú obsiahnuté v oznámení súboru cookie a v oznámeniach umiestnených na spodku formulárov.

Právnym základom je dohoda, ktorú môžete kedykoľvek anulovať.

AKO SÚ ÚDAJE SPRAVOVANÉ?

Zozbierané údaje sú spracované IT nástrojmi, ktoré zaručujú adekvátne bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo strate týchto údajov, ich nelegálnemu alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.

Prenos údajov do zahraničia

Hosting použitý pre webovú lokalitu si nevyžaduje prenos údajov do krajín mimo EÚ.

Ohľadom použitia služieb, ktoré si vyžadujú vydanie súborov cookies a služieb používaných na marketingové účely, je potrebné odkázať na údaje v oznámení o súbore cookie a v oznámeniach umiestnených na spodku formulárov.

Doby uchovania

Údaje udelené priamo používateľom sú zachované na prísne potrebný čas na sledovanie žiadostí a potom zrušené, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek obranné potreby (kvôli ktorým by mohlo byť potrebné dlhšie zadržiavanie).

Navigačné údaje používateľov, ktorí pristupujú k webovej lokalite, sú získavané a spracovávané na dobu potrebnú na zaručenie správneho fungovania webovej lokality a pre bezpečnosť.

Čo sa týka časových rámcov na uchovávanie údajov získaných súbormi cookies a podobnými nástrojmi pomocou formulárov na webovej lokalite, je potrebné odkázať na špeciálne pripravené oznámenia.

ČO SA STANE V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV?

Okrem navigačných údajov, ktoré sú potrebné na implementovanie IT a online protokolov, je poskytnutie údajov používateľmi prostredníctvom rôznych dostupných prostriedkov dobrovoľné a voliteľné.

Neposkytnutie údajov však znemožní pokračovať s odoslanými žiadosťami alebo žiadosťami, ktoré chce používateľ odoslať.

KTO UVIDÍ ÚDAJE?

Údaje budú spracované zamestnancami Kontrolóra, ktorý autorizoval ich spracovanie.

Údaje môžu uvidieť kompetentné orgány v prípade konkrétnych žiadostí, s ktorými musí Kontrolór súhlasiť zo zákona, od IT spoločností, ktoré používa kontrolór pre hostingové služby a pre asistenčné a údržbové služby použitého systému a od konzultantov na spravovanie nezhôd a na právnu pomoc v prípade akýchkoľvek nezhôd, ktoré si vyžadujú zaangažovanie.

Ďalšie subjekty tretích strán podieľajúce sa na spracovaní údajov získaných formulármi a súbormi cookies a podobnými nástrojmi sú uvedené v konkrétnych podrobných oznámeniach.

Treba poznamenať, že niektoré z uvedených subjektov fungujú ako spracovatelia údajov a že prebieha komunikácia so subjektmi, ktoré fungujú ako autonómni kontrolóri, keďže je to predpísané právnymi záväzkami alebo je to potrebné na splnenie záväzkov vznikajúcich zo zmluvného vzťahu alebo legitímneho záujmu Kontrolóra o zachovanie bezpečnosti IT systémov a o prijatie obranných iniciatív pomocou právnych konzultantov.

Osoby, ktorých sa údaje týkajú, môžu požiadať Kontrolóra o zoznam externých subjektov, ktoré vykonávajú prácu ako spracovatelia údajov.

Komunikácia osobných údajov je v akomkoľvek prípade obmedzená na výhradné kategórie údajov, ktorých prenos je potrebný na vykonanie sledovaných aktivít a účelov.

AKÉ SÚ PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ?

Zákon udeľuje osobe, ktorej sa údaje týkajú, právo požadovať od Kontrolóra spracovania údajov prístup k osobným údajom a ich opravu alebo zrušenie alebo obmedzenie spracovania alebo namietať voči ich spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže uplatniť svoje práva kedykoľvek, bez formálneho procesu, informovaním Kontrolóra spracovania údajov.

Tu nižšie nájdete rozpis práv uznávaných platným zákonom o ochrane osobných údajov.

  • Právo na prístup, t.j. právo získať od Kontrolóra spracovania údajov potvrdenie, že spracovanie osobných údajov ohľadom osoby, ktorej sa údaje týkajú, prebieha alebo neprebieha a, ak áno, získať prístup k osobným údajom a k nasledovným informáciám: a) účely spracovania; b) kategórie príslušných osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú komunikované osobné údaje, predovšetkým u príjemcov z iných krajín alebo medzinárodných organizácií; d) keď je to možné, retenčná doba uvedených osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby; e) existencia práva osoby, ktorej sa údaje týkajú, požiadať Kontrolóra spracovania údajov opraviť alebo odstrániť osobné údaje alebo obmedziť spracovanie osobných údajov o tejto osobe alebo odmietnuť ich spracovanie; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) v prípade, že informácie neboli získané od osoby, ktorej sa údaje týkajú, všetky dostupné informácie o ich pôvode; h) existencia automatického rozhodovacieho procesu, vrátane profilovania a, minimálne v týchto prípadoch, dôležité informácie o použitej metóde, ako aj dôležitosti a následkoch z tohto spracovania pre osobu, ktorej sa údaje týkajú. V prípade prenosu osobných údajov do inej krajiny alebo medzinárodnej organizácie má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo byť informovaná o existencii adekvátnych záruk ohľadom prenosu údajov.
  • Právo za opravu, t.j. právo získať od kontrolóra spracovania údajov opravu nepresných osobných údajov bez neoprávneného oneskorenia. Berúc do úvahy účely spracovania má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo na integráciu neúplných osobných údajov, aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
  • Právo za zrušenie, t.j. právo získať od Kontrolóra spracovania údajov zrušenie vlastných osobných údajov bez neoprávneného oneskorenia, ak: a) osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo inak spracované; b) osoba, ktorej sa údaje týkajú, odvolá jej súhlas, na ktorom je založené spracovanie a ak neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie; c) osoba, ktorej sa údaje týkajú, namieta voči spracovaniu osobných údajov o nej zozbieraných z dôvodu potrieb vykonania verejnej služby alebo spojených s existenciou verejných síl, ktorými je Kontrolór obklopený alebo sledovania legitímneho záujmu Kontrolóra spracovania údajov alebo tretích strán; d) osobné údaje boli spracované nelegálne; e) osobné údaje musia byť zrušené, aby bol splnený právny záväzok uvedený z zákonoch Európskej únie alebo členského štátu, do ktorého patrí Kontrolór spracovania údajov; f) osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb spoločnosti na informovanie neplnoletých osôb. Žiadosť o zrušenie však nemôže byť akceptovaná, ak je spracovanie potrebné na: a) uplatniť si právo slobody prejavu a informácií; b) splniť právny záväzok, ktorý si vyžaduje spracovanie podľa zákonov Európskej únie alebo členského štátu, do ktorého patrí Kontrolór spracovania údajov alebo vykonať úlohu podniknutú vo verejnom záujme alebo na uplatnenie verejných práv Kontrolóra spracovania údajov; c) z dôvodov verejného záujmu v sektore zdravotníctva; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického skúmania alebo na štatistické účely, v rozsahu, v ktorom riziká zrušenia znemožňujú alebo vážne obmedzujú dosiahnutie cieľov takéhoto spracovania; alebo e) na overenie, uplatnenie alebo bránenie práva na súde.
  • Právo na obmedzenie, t.j. právo dosiahnuť, že údaje budú spracované, s výnimkou ich zadržiavania, iba so súhlasom osoby, ktorej sa údaje týkajú alebo na overenie, uplatnenie alebo obhájenie práva pred súdom alebo na obhájenie práv inej osoby alebo organizácie alebo z dôvodov významného verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu, ak: a) osoba, ktorej sa údaje týkajú, spochybňuje presnosť osobných údajov, po dobu potrebnú pre Kontrolóra spracovania údajov na overenie presnosti týchto osobných údajov; b) spracovanie je nelegálne a osoba, ktorej sa údaje týkajú, nesúhlasí so zrušením osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich používania; c) hoci Kontrolór spracovania údajov už tieto údaje nepotrebuje na účely spracovania, osobné údaje sú potrebné na overenie, uplatnenie alebo bránenie práva na súde; d) osoba, ktorej sa údaje týkajú, odmietla spracovanie vykonané z dôvodu potrieb vykonania verejnej služby alebo spojených s existenciou verejných síl, ktorými je Kontrolór obklopený alebo sledovania legitímneho záujmu Kontrolóra spracovania údajov alebo tretích strán, až do overenia možnej prevalencie legitímnych dôvodov Kontrolóra spracovania údajov nad dôvodmi osoby, ktorej sa údaje týkajú.
  • Právo na prenositeľnosť, t.j. právo získať osobné informácie o nich poskytnuté kontrolórovi v štruktúrovanej forme, na zdieľané používanie, ktoré môže prečítať automatické zariadenie a má právo prenášať tieto údaje inému kontrolórovi bez odporu kontrolórom ktorému poskytli údaje, ako aj právo získať priamy prenos osobných údajov od jedného kontrolóra druhému, ak je to technicky realizovateľné, v prípade, že je spracovanie založené na dohode alebo na zmluve a spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo neovplyvňuje právo na zrušenie.
  • Právo na namietanie, t.j. osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, voči spracovaniu osobných údajov o nej zozbieraných z dôvodu potrieb vykonania verejnej služby alebo spojených s existenciou verejných síl, ktorými je kontrolór obklopený alebo sledovania legitímneho záujmu kontrolóra spracovania údajov alebo tretích strán. V prípade spracovania osobných údajov na priame marketingové účely má osoba, ktorej sa údaje týkajú, právo kedykoľvek sa vzoprieť spracovaniu jej osobných údajov na tieto účely, vrátane profilovania v rozsahu, ktorý sa týka takéhoto priameho marketingu.

Pripomína sa však vtedy, že ak si osoba, ktorej sa údaje týkajú, myslí, že spracovanie jej osobných údajov sa koná v rozpore s ustanoveniami GDPR, má právo sťažovať sa dozornému orgánu, ako je uvedené v čl. 77 samotného Nariadenia alebo požadovať právnu nápravu (čl. 79 Nariadenia).

Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 23. septembra 2021