Privacyverklaring voor gebruikers

Zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving (art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ook AVG), wordt aan gebruikers (‘betrokkenen’) die toegang krijgen tot de website bktoriginal.com (hierna ook ‘website’) informatie verstrekt met betrekking tot de verwerking van hun gegevens. Wat de gegevens betreft die via de formulieren op de website zijn verkregen, wordt verwezen naar de privacyverklaringen die onderaan de formulieren zelf staan vermeld.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HOE KAN CONTACT MET HEM WORDEN OPGENOMEN?

De verwerkingsverantwoordelijke is BKT Europe Srl, met statutaire zetel te Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan en operationeel hoofdkantoor in Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (Province of Monza and Brianza), btw-nummer 05404270968. Er kan per e-mail contact worden opgenomen via europe@bkt-tires.com

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

De verwerkte gegevens zijn navigatiegegevens, gegevens die spontaan door de gebruiker zijn verstrekt en informatie die is verkregen via cookies of soortgelijke instrumenten, waarvoor wordt verwezen naar de specifieke informatie die toegankelijk is via de voettekst van de website.

Rechtstreeks door de gebruiker verstrekte gegevens

Deze categorie omvat alle persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt (dus bijvoorbeeld wanneer schriftelijk informatie wordt gevraagd door naar e-mailadressen te schrijven die op de website worden vermeld).

Indien de gebruiker besluit om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het daartoe bestemde formulier op de website of om deel te nemen aan het initiatief van de onderneming overeenkomstig de in het reglement aangegeven voorwaarden, zal hij in detail kennis kunnen nemen van de aanwijzingen betreffende de verwerking van de gevraagde gegevens door de specifieke mededelingen te lezen op de pagina’s die hem interesseren.

Navigatiegegevens

De IT-systemen en softwareprocedures die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze website verwerven, tijdens hun normale werking, een aantal persoonsgegevens, waarvan de overdracht impliciet gebeurt door het gebruik van de internetcommunicatieprotocollen.

Het gaat niet om informatie die wordt verzameld om in verband te worden gebracht met specifieke betrokkenen, maar door haar aard zelf zou zij de identificatie van gebruikers mogelijk kunnen maken, door de verwerking ervan en de associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden.

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gegeven (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Via het formulier om deel te nemen aan de actie en het contactformulier worden IP-adressen verkregen. Raadpleeg de aankondiging op de desbetreffende pagina’s voor specificaties.

Informatie verkregen via cookies en andere traceersystemen

De website maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke systemen (pixels) waarmee informatie wordt verzameld met betrekking tot de navigatie van de gebruiker. De informatie wordt vervolgens verkregen via traceersystemen van het platform dat wordt gebruikt voor het beheer van e-mails voor marketingdoeleinden. De specifieke aanwijzingen staan in de cookieverklaring en in de mededeling onderaan de formulieren.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN EN DE RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING?

Rechtstreeks door de gebruiker verstrekte gegevens

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke, worden alleen gebruikt om gevolg te geven aan de ingediende verzoeken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens is derhalve de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt op grond van het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke om de beveiliging en de correcte werking van de gebruikte IT-systemen te controleren en om defensieve initiatieven te nemen of een recht in rechte af te dwingen of te verdedigen.

Navigatiegegevens

De navigatiegegevens worden verkregen om statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen, voor beveiligingsdoeleinden en om de correcte werking ervan te controleren, en kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van eventuele IT-misdrijven ten nadele van de website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is een legitiem belang, namelijk de analyse van de bezoeken aan de website voor louter statistische doeleinden, die geen gevolgen hebben voor de betrokkene, en het ondernemen van activiteiten om de beveiliging van de systemen te waarborgen. In het geval van verzoeken van de autoriteiten is de rechtsgrondslag voor de verwerking de wettelijke verplichting.

De via de formulieren verkregen navigatiegegevens worden gebruikt voor doeleinden die strikt verband houden met het beheer van de aanvraag. De specificaties zijn opgenomen in de mededelingen onderaan de formulieren.

De rechtsgrondslag bestaat uit de uitvoering van de precontractuele maatregelen, de overeenkomst met de betrokkene en de wettelijke verplichtingen die de verwerkingsverantwoordelijke moet nakomen.

Informatie verkregen via cookies en andere traceersystemen

De via cookies of soortgelijke niet-technische instrumenten (pixels) verkregen informatie wordt gebruikt om de navigatie te volgen en voor profileringsdoeleinden. De specificaties met betrekking tot deze verwerking staan vermeld in de cookieverklaring en in de mededelingen onderaan de formulieren.

De rechtsgrondslag is de overeenkomst, die te allen tijde kan worden herroepen.

HOE WORDEN DE GEGEVENS BEHEERD?

De verzamelde gegevens worden verwerkt met IT-instrumenten die adequate beveiligingsmaatregelen garanderen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik ervan en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

De hosting die voor de website wordt gebruikt, brengt geen overdracht van gegevens naar niet-EU-landen met zich mee.

Wat betreft het gebruik van diensten die de uitgifte van cookies met zich meebrengen en diensten die voor marketingdoeleinden worden gebruikt, wordt verwezen naar de aanwijzingen in de cookieverklaring en in de mededelingen onderaan de formulieren.

Bewaartijden

Gegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden verstrekt, worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om aan de verzoeken te voldoen en worden vervolgens geannuleerd, onverminderd eventuele defensieve behoeften (die een langere bewaring noodzakelijk kunnen maken).

De navigatiegegevens van de gebruikers die zich toegang verschaffen tot de website, worden verzameld en verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de correcte werking van de website te garanderen en voor beveiliging.

Wat betreft de termijnen voor de bewaring van gegevens die zijn verkregen via cookies en soortgelijke instrumenten en via de formulieren op de website, wordt verwezen naar de verklaringen die specifiek zijn opgesteld.

WAT ER GEBEURT ALS DE GEGEVENS NIET WORDEN VERSTREKT

Met uitzondering van navigatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van IT- en onlineprotocollen, is de verstrekking van gegevens door gebruikers via de verschillende ter beschikking gestelde middelen vrij en optioneel.

Indien deze gegevens echter niet worden verstrekt, kunnen de verzoeken die de gebruiker heeft doorgestuurd of voornemens is door te sturen, niet worden behandeld.

WIE KAN DE GEGEVENS ZIEN?

De gegevens zullen worden verwerkt door medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke die gemachtigd zijn om deze gegevens te verwerken.

De gegevens kunnen worden ingezien door de bevoegde autoriteiten in geval van specifieke verzoeken waaraan de verwerkingsverantwoordelijke wettelijk verplicht is te voldoen, door IT-bedrijven die de verantwoordelijke gebruikt voor de hosting en voor bijstands- en onderhoudsdiensten voor het gebruikte systeem, en door adviseurs voor het beheer van geschillen en voor juridische bijstand in geval van geschillen die hun betrokkenheid noodzakelijk maken.

Verdere derden die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens die via de formulieren en via cookies en soortgelijke instrumenten zijn verkregen, worden vermeld in de specifieke gedetailleerde verklaringen.

Er wordt op gewezen dat sommige van de aangegeven personen optreden als gegevensverwerkers en dat er mededelingen aan degenen die als autonome verantwoordelijken voor de verwerking optreden, worden gedaan, omdat dit wordt voorgeschreven door wettelijke verplichtingen of noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie of het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke bij het handhaven van de beveiliging van de IT-systemen en het nemen van defensieve initiatieven door juridische adviseurs.

De betrokkene kan de verwerkingsverantwoordelijke vragen om de lijst van externe personen die werkzaamheden als gegevensverwerker verrichten.

De communicatie blijft in ieder geval beperkt tot de categorieën van gegevens waarvan de verstrekking noodzakelijk is voor de activiteiten en doeleinden die worden nagestreefd.

WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE?

De wet erkent voor de betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens en om rectificatie of annulering of beperking van de verwerking daarvan of om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokkene kan te allen tijde, zonder formele procedure, zijn rechten doen gelden door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen.

Hieronder volgt een uitsplitsing van de rechten die worden erkend door de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

  • Het recht van toegang, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen dat verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene al dan niet plaatsvindt en, indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie: a) de doeleinden van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien de ontvangers zich in andere landen bevinden of bij internationale organisaties; d) indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn vast te stellen; e) het bestaan van het recht van de betrokkene om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, dan wel zich tegen de verwerking te verzetten; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) indien de gegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong ervan; h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering en, ten minste in deze gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte aanpak, alsook over het belang en de beoogde gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene. Indien de persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land of aan een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over het bestaan van passende garanties met betrekking tot deze overdracht.
  • Het recht op rectificatie, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht op de integratie van onvolledige persoonsgegevens, ook door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
  • Het recht op annulering, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging annulering te verkrijgen van de hem betreffende onjuiste persoonsgegevens indien: a) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt; b) de betrokkene zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat; c) de betrokkene zich tegen de verwerking verzet omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare dienst of in verband met de uitoefening van overheidsmacht waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking is belast of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en er geen dwingende legitieme reden is om met de verwerking door te gaan, of zich tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden verzet; d) de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden geannuleerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van het bedrijf van diensten voor informatie aan minderjarigen. Het verzoek tot annulering kan echter niet worden aanvaard indien de verwerking noodzakelijk is: a) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; b) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist zoals bedoeld in de wet van de Europese Unie of van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of om een taak uit te voeren in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van overheidsbevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast; c) om redenen van algemeen belang in de sector volksgezondheid; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover de annulering het bereiken van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of e) voor de verificatie, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
  • Het recht op beperking, d.w.z. het recht te verkrijgen dat de gegevens, anders dan voor bewaring, alleen met toestemming van de betrokkene worden verwerkt, of om een recht in rechte te verifiëren, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van een andere persoon of onderneming te verdedigen, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat, indien: a) de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens te verifiëren; b) de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen de annulering van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; c) de persoonsgegevens, hoewel de verwerkingsverantwoordelijke deze niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, noodzakelijk zijn voor de verificatie, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; d) de betrokkene zich tegen de verwerking heeft verzet omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overheidsdienst of verband houdt met de uitoefening van overheidsbevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden, in afwachting van de verificatie van de eventuele prevalentie van de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke boven die van de betrokkene.
  • Het recht op portabiliteit, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde vorm, voor gedeeld gebruik, die door een automatisch apparaat kan worden gelezen, en het recht om deze gegevens zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij de gegevens heeft verstrekt, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, alsmede het recht op rechtstreekse doorgifte van de persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere, indien technisch haalbaar, indien de verwerking is gebaseerd op een overeenkomst of een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd. Dit recht laat het recht op opzegging onverlet.
  • Het recht van verzet, d.w.z. het recht van de betrokkene om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare dienst of in verband met de uitoefening van overheidsbevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is bekleed, dan wel voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor deze doeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct-marketing.

Vervolgens wordt opgemerkt dat de betrokkene, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals bepaald in art. 77 van de verordening zelf of om in rechte op te treden (art. 79 van de verordening).

Deze privacyverklaring is bijgewerkt tot 23 september 2021