JURIDISCHE OPMERKINGEN

De website bktoriginal.com (hierna ook ‘website’) behoort toe aan BKT Europe Srl (hierna aangeduid als het ‘Bedrijf’).

Hieronder vindt u de informatie die wordt vereist door de geldende wetgeving en de voorwaarden die het gebruik van de website door de gebruikers regelen.

Bedrijfs- en contactgegevens

BKT EUROPE SRL:

 • geregistreerd kantoor: Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan
 • operationele kantoren: Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (province of Monza and Brianza)
 • btw-nr.: 05404270968
 • Inschrijving in het handelsregister van Milaan, nr. in het economisch-administratief register MI 1819352.
 • Aandelenkapitaal: (volledig volgestort) 100.000 euro
 • E-mail: europe@bkt-tires.com
 • Gecertificeerd e-mailadres: bkteurope@pec.servizi-pec.it
 • Telefoon: 0362330328

Voor verzoeken om informatie of bijstand wordt de gebruiker verzocht gebruik te maken van de contactgegevens die in paragraaf 8 van deze juridische opmerkingen staan.

Voor eventuele privacyverzoeken wordt de gebruiker verzocht gebruik te maken van de contactgegevens die zijn vermeld in de desbetreffende mededelingen die in de specifieke rubrieken van deze website staan.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Het gebruik van de website bktoriginal.com (hierna ook aangeduid als ‘website’) houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

1.INLEIDING

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website bktoriginal.com

De gebruikers kunnen op de website navigeren en van de aangeboden diensten gebruikmaken indien zij zich strikt aan deze voorwaarden houden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen; de wijzigingen worden van kracht vanaf de datum van hun bekendmaking op de website zelf. Daarom dient de gebruiker de wijzigingen te bekijken via de specifieke koppelingen in de voettekst van de website.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker moet de website gebruiken met strikte inachtneming van deze algemene voorwaarden.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het raadplegen van deze voorwaarden en het controleren van wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht.

De toegang tot internet, die noodzakelijk is om de website te gebruiken, en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de kosten voor aansluiting, zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zelf alle benodigde hardware- of software-ondersteuning dient aan te schaffen.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van zijn instrumentarium en voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om zijn online veiligheid te garanderen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en de bijbehorende diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze voorwaarden of met middelen die de werking ervan kunnen schaden, de website onbruikbaar maken, overbelasting, verslechtering en/of storing van het gebruik ervan veroorzaken voor andere gebruikers.

Er geldt een verbod op elk gedrag waardoor, ook louter door herhaalde pogingen, ongeoorloofde toegang tot de website kan ontstaan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt de website ‘zoals deze is’, d.w.z. zoals deze wordt aangeboden en in de staat waarin deze beschikbaar is wanneer hij verbinding maakt en de inhoud ervan bekijkt.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk ten aanzien van de gebruiker of van personen die direct of indirect met de gebruiker verbonden zijn voor schade, vorderingen of verliezen die voortvloeien uit dienstverleningsproblemen of perioden van onderbreking van de website die te wijten zijn aan de gebruiker zelf, aan derden of die het gevolg zijn van overmacht of ongeval.

Onverminderd wat contractueel en individueel is bepaald met betrekking tot de specifiek aangegane verplichtingen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op elk moment, zonder enige vorm van kennisgeving en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en naar eigen goeddunken, de website te sluiten en/of wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen aan de inhoud ervan die zij opportuun acht.

De gebruiker gebruikt de website en de diensten waartoe hij toegang heeft, en vrijwaart, in wezen en in rechte, het Bedrijf tegen elke partij voor gerechtelijke/civiele of administratieve geschillen, kosten, uitgaven en schade van welke aard ook veroorzaakt door het gebruik van de website of door de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

De gebruiker aanvaardt dat het Bedrijf niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke weglatingen of fouten in het materiaal en de informatie die op de website wordt verstrekt.

Het bestaan van een hypertekstkoppeling naar de website bktoriginal.com vanaf een andere website van derden, of van de website bktoriginal.com naar een andere website van derden, houdt geen goedkeuring of aanvaarding in van verantwoordelijkheid door het Bedrijf met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de websites die op deze manier verbonden zijn.

 1. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIËEL EIGENDOM

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van BKT Europe Srl en/of hun rechtsopvolgers of rechtsvoorgangers en/of derden waar aangegeven, en worden beschermd door de geldende wet op de bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Tenzij anders en specifiek bepaald, mag al het materiaal dat op de website beschikbaar is (bij wijze van voorbeeld: logo’s, merken en andere onderscheidende tekens, foto’s) alleen worden gebruikt voor informatieve en/of persoonlijke doeleinden; elk ander afwijkend gebruik mag pas gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf of, indien verschillend, van de houder van de rechten die er op welke basis dan ook op kunnen worden uitgeoefend; het is uitdrukkelijk verboden er enig commercieel gebruik van te maken of ze te verspreiden tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend.

De namen van producten en/of diensten en van bedrijven die op de website kunnen worden vermeld, kunnen merken zijn van de respectieve eigenaars, het is dan ook uitdrukkelijk verboden om er ongeoorloofd gebruik van te maken.

Het is verboden de grafische voorstellingen en de structuur van de website te reproduceren. De elementen waaruit de website bestaat, mogen niet worden gekopieerd of nagemaakt.

Aan de gebruiker wordt geen recht toegekend op de software met betrekking tot de website, met inbegrip van updates, en op de bijbehorende broncodes. Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden de activiteiten te ondernemen als bedoeld in art. 64-bis wet 633/41, zoals, bij wijze van voorbeeld: het extraheren, reproduceren, vertalen, aanpassen, en het verspreiden onder het publiek in welke vorm dan ook of het overdragen aan derden van de software op welke grond dan ook, hetzij tegen betaling of gratis. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het de gebruiker verboden de software te bewerken, zelfs indien dit gebeurt om eventuele fouten en/of gebreken te corrigeren, alsook de software te dupliceren, te decompileren, te demonteren, te transformeren of te wijzigen.

Het is toegestaan koppelingen te gebruiken naar de homepage en naar andere pagina’s van deze website, op voorwaarde dat de website van de gebruiker waarop de verbinding wordt gemaakt niet beledigend, pornografisch is, d.w.z. niet gerelateerd aan seksualiteit of de commercialisering van seks, het aanzetten tot rassenhaat, discriminatie van welke aard dan ook, verwijzing naar totalitaire ideologieën, het plegen van enig misdrijf en elke andere activiteit die in strijd is met onze rechtsorde.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 1. PRIVACY

Alle persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt met inachtneming van de geldende wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer. Wanneer voor marketingactiviteiten toestemming wordt gevraagd, is deze gratis. Om alle nodige informatie te verkrijgen, verwijzen wij naar de privacyverklaring voor gebruikers en de cookieverklaring die toegankelijk zijn via de koppeling in de voettekst van de pagina, alsook naar de privacyverklaringen onderaan de formulieren die gebruikers kunnen gebruiken om contact op te nemen met het Bedrijf of om deel te nemen aan de door het Bedrijf zelf gepromote winactie.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld onder en worden geregeld door de Italiaanse wet.

Geschillen tussen het Bedrijf en gebruikers die verband houden met of verbonden zijn aan het gebruik van de website zijn voorbehouden aan de Italiaanse rechtspraak, onverminderd de zogenaamde consumentenrechtspraak indien van toepassing door de wet.

 1. DEELNAME AAN DE WINACTIE

Via de website is het mogelijk deel te nemen aan de winactie ‘BKT SELL OUT CAMPAIGN’, deze bestaat uit een gemengd prijsevenement, bestaande uit een onderdeel met prijzen en een wedstrijd met een eindverloting.

De winactie wordt geregeld door het reglement op de website, dat de gebruiker zorgvuldig moet lezen en uitdrukkelijk moet aanvaarden alvorens deel te nemen.

 1. KLACHTEN OF VERZOEKEN OM INFORMATIE OF BIJSTAND

Eventuele klachten of verzoeken om bijstand of informatie kunnen naar het volgende e-mailadres worden gezonden support@bktoriginal.com