WETTELIJKE BERICHTEN

De website bktoriginal.com (hierna genoemd de ‘website’) is eigendom van BKT Europe Srl (hierna genoemd de ‘onderneming’).

Hieronder wordt opgesomd welke informatie wordt vereist door wetgeving van toepassing en onder welke wettelijke voorwaarden gebruikers de website mogen gebruiken.

Bedrijfsgegevens en contactgegevens

BKT EUROPE SRL:

 • hoofdkantoor: Viale Bianca Maria 25, 20122 Milaan
 • operationele vestigingen: Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (provincie Monza en Brianza)
 • Btw-nr.: 05404270968
 • Registratie in het register van de ondernemingen van Milaan, EAR-nummer MI 1819352
 • Aandelenkapitaal: (volledig volgestort) 100.00 Euro
 • E-mail: europe@bkt-tires.com
 • Gecertificeerd e-mailadres: bkteurope@pec.servizi-pec.it
 • Telefoon: 0362330328

Voor informatieve vragen of verzoeken tot bijstand wordt aan de gebruiker gevraagd om gebruik te maken van de contactgegevens in paragraaf 8 van deze wettelijke berichten.

Voor vragen betreffende privacy wordt aan de gebruiker gevraagd om gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in de speciale daartoe bestemde delen van deze website.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website bktoriginal.com (hierna genoemd de website) houdt in dat de gebruiker deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website bktoriginal.com

Gebruikers kunnen op de website surfen en gebruik maken van de diensten hierop aangeboden op voorwaarden dat ze zich strikt houden aan deze voorwaarden.

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op eender welk ogenblik aan te passen. Deze wijzigingen gaan in op datum van de publicatie ervan op de website. Daarom wordt van de gebruiker verwacht dat hij zich informeert over deze veranderingen via de specifieke link voorzien in de ondermarge van de website.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Gebruikers moeten de website gebruiken in strikte toepassing van deze algemene voorwaarden.

Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om deze voorwaarden en de eventuele toepassingen hieraan aangebracht te raadplegen.

De toegang tot het internet, die noodzakelijk is om deze website te kunnen gebruiken, en alle hiermee verbonden kosten en lasten, met inbegrip van de verbindingskosten, zijn ten laste van de gebruiker die verplicht is om alle nodige hardware- en softwareondersteuning te betrekken van een onafhankelijke bron.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de goede werking en het onderhoud van zijn apparatuur en voor de toepassing van de nodige maatregelen vereist om hun veiligheid online te waarborgen.

De gebruiker verklaart de website en de hieraan gekoppelde diensten niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of tegenstrijdig zijn met deze voorwaarden of die de werking ervan kunnen schaden waardoor deze onbruikbaar wordt, overbelasting kan veroorzaken en/of het gebruik ervan door andere gebruikers kan beperken of hinderen.

Er geldt een verbod op elk gedrag waardoor, ook louter door herhaalde pogingen, ongeoorloofde toegang tot de website kan ontstaan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker gebruikt de website “as is”, met andere woorden zoals aangeboden en in de staat waarin deze ter beschikking wordt gesteld bij het tot stand brengen van de verbinding en het raadplegen van de inhouden.

De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld ten overstaan van de gebruikers of andere personen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de gebruiker voor wat betreft schade, claims of verlies ten gevolge van serviceproblemen of onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website die afhankelijk zijn van de gebruiker zelf, een derde partij of werden veroorzaakt door overmacht of een ongeval.

Onverminderd wat contractueel en individueel is bepaald met betrekking tot de specifiek aangegane verplichtingen, behoudt de onderneming zich het recht voor om op elk moment, zonder enige vorm van kennisgeving en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en naar eigen goeddunken, de website te sluiten en/of wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen aan de inhoud ervan die zij opportuun acht.

De gebruiker gebruikt de website en de diensten waartoe hij toegang heeft, en vrijwaart, in wezen en in rechte, de onderneming tegen elke partij voor gerechtelijke/civiele of administratieve geschillen, kosten, uitgaven en schade van welke aard ook veroorzaakt door het gebruik van of door de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

De gebruiker aanvaardt dat de onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld voor weglatingen of fouten in het materiaal en de informatie die op de website worden verstrekt.

Het bestaan van een hypertext link naar de website bktoriginal.com vanaf een andere website van derden, of van de website bktoriginal.com naar een andere website van derden, houdt geen goedkeuring of aanvaarding in van verantwoordelijkheid door de onderneming met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de websites die op deze manier verbonden zijn.

 1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van BKT Europe Srl en/of hun rechtsopvolgers of rechtsvoorgangers en/of derden waar aangegeven, en worden beschermd door de geldende wet op de bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Tenzij anders en specifiek aangegeven, mogen alle materialen beschikbaar op de website (bijvoorbeeld: logo’s, merken en andere onderscheidende tekens, foto’s) alleen worden gebruikt voor informatieve en/of persoonlijke doeleinden; elk ander afwijkend gebruik dient te geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de onderneming of, indien verschillend, van de houder van de rechten die er op welke basis dan ook op kunnen worden uitgeoefend; het is uitdrukkelijk verboden ze commercieel te gebruiken of te verspreiden, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming is verleend.

De namen van producten en/of diensten en van bedrijven die op de website kunnen worden vermeld, kunnen merken zijn van de respectieve eigenaars, het is dan ook uitdrukkelijk verboden om er ongeoorloofd gebruik van te maken.

Het is verboden om de afbeeldingen en de structuur van de website te reproduceren. De elementen die in de website worden gebruikt mogen niet worden gekopieerd of nagebootst.

Aan de gebruiker wordt geen recht toegekend op de software met betrekking tot de website, met inbegrip van updates, en op de bijbehorende broncodes. Het is de gebruiker expliciet verboden om activiteiten te ondernemen vastgelegd in art. 64-bis wet 633/41, zoals bijvoorbeeld: de extractie, reproductie, vertaling, aanpassing en de verspreiding onder het publiek in welke vorm dan ook of de overdracht aan derden van de software op welke grond dan ook, gratis of tegen betaling. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het de gebruiker verboden de software te bewerken, zelfs indien dit gebeurt om eventuele fouten en/of gebreken te corrigeren, alsook de software te dupliceren, te decompileren, te disassembleren, te transformeren of te wijzigen.

Het is toegestaan links te gebruiken naar de homepage en naar andere pagina’s van deze website, op voorwaarde dat de website van de gebruiker waarop de verbinding wordt gemaakt niet beledigend, pornografisch, d.w.z. niet gerelateerd aan seksualiteit of de commercialisering van seks, het aanzetten tot rassenhaat, discriminatie van welke aard dan ook, verwijzing naar totalitaire ideologieën, het plegen van enig misdrijf en elke andere activiteit die in strijd is met onze rechtsorde.

Alle rechten die niet expliciet worden toegekend, zijn voorbehouden.

 1. PRIVACY

Alle persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt overeenkomstig de privacywetten van toepassing. Wanneer voor marketingactiviteiten toestemming wordt gevraagd, is deze gratis. Om alle nodige informatie te verkrijgen, verwijzen wij naar de privacyverklaring voor de gebruiker en de cookieverklaring die toegankelijk zijn via de link in de ondermarge van de pagina, alsook naar de privacyverklaringen onderaan de formulieren die de gebruikers kunnen gebruiken om contact op te nemen met de onderneming of om deel te nemen aan de door de onderneming zelf gepromote prijsvraag.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Deze algemene voorwaarden werden opgemaakt en worden gereguleerd door de Italiaanse wetten.

Geschillen tussen de onderneming en gebruikers die verband houden met of verbonden zijn aan het gebruik van de website zijn voorbehouden aan de Italiaanse rechtspraak, onverminderd de zogenaamde consumentenrechtspraak indien van toepassing door de wet.

 1. DEELNEMEN AAN EEN PRIJSWEDSTRIJD

Via de website kan worden deelgenomen aan het prijzeninitiatief “BKT UITVERKOOPCAMPAGNE”, dat bestaat uit een gemengd prijsevenement, bestaande uit een onderdeel met prijzen en een wedstrijd met een eindloterij.

Het prijsevenement wordt gereguleerd door het reglement op de website, dat de gebruiker zorgvuldig moet lezen en uitdrukkelijk moet aanvaarden alvorens deel te nemen.

 1. KLACHTEN OF VRAGEN NAAR INFORMATIE OF BIJSTAND

Alle klachten en vragen naar informatie of bijstand kunnen worden verzonden naar onderstaand e-mailadres support@bktoriginal.com