Privacybeleid voor de gebruiker

Zoals wordt opgelegd door de wetgeving (art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook AVG genoemd) wordt aan gebruikers (“betrokkenen”) die de website bktoriginal.com (hierna de “website”) informatie verstrekt betreffende de verwerking van hun gegevens. Voor wat betreft de gegevens die worden verzameld via formulieren op de website, wordt verwezen naar het privacybeleid in de ondermarge van het formulier zelf.

WIE IS DE BEHEERDER EN HOE KAN DEZE WORDEN GECONTACTEERD

De verwerkingsverantwoordelijke is BKT Europe Srl, met hoofdkantoor in Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan en vestigingen in Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (Provincie Monza en Brianza), btw-nummer 05404270968. Het bedrijf kan worden bereikt per e-mail via europe@bkt-tires.com

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

De verwerkte gegevens betreffen navigatiegegevens, gegevens die spontaan door de gebruiker wordt verstrekt en informatie die wordt verzameld door cookies of gelijkaardige hulpmiddelen, waarnaar wordt verwezen naar de specifieke informatie toegankelijk in de ondermarge van de website.

Gegevens die door de gebruiker zelf worden aangeleverd

Deze categorie omvat alle persoonsgegevens die door de gebruiker vrijwillig wordt aangeleverd (bijvoorbeeld wanneer informatie wordt gevraagd op het e-mailadres dat op de website is vermeld).

Indien de gebruiker besluit om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het daartoe bestemde formulier op de website of om deel te nemen aan het initiatief van de onderneming overeenkomstig de in het reglement aangegeven voorwaarden, zal hij in detail kennis kunnen nemen van de aanwijzingen betreffende de verwerking van de gevraagde gegevens door toegang te krijgen tot de specifieke beleidsregels op de pagina’s die hem interesseren.

Navigatiegegevens

De IT-systemen en softwareprocedures die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van deze website vereisen in normale omstandigheden enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van de communicatieprotocollen van het internet.

Het gaat niet om informatie die wordt verzameld om te worden gekoppeld aan specifieke betrokkenen, maar om informatie die door hun aard de mogelijkheid inhouden om gebruikers te identificeren door de verwerking ervan en de koppeling aan gegevens die in het bezit zijn van derde partijen.

Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van de pc gebruikt door gebruikers die op internet gaan, de URI (Uniform Resource Identifier) -adressen van de gebruikte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het bekomen antwoordbestand, de numerieke code met de status van het antwoord gegeven door de server (succesvol, fout, enz.) en andere paramaters die te maken hebben met het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Door het formulier om deel te nemen aan het initiatief en het contactformulier worden IP-adressen verzameld Voor meer informatie leest u het beleid op de interessepagina’s.

Informatie verzameld door cookies en andere trackingsystemen

De website maak gebruik van cookies en gelijkaardige systemen (pixels) waar informatie wordt verzameld betreffende het surfgedrag van de gebruiker. Vervolgens wordt informatie verzameld via de trackingsystemen van het platform dat wordt gebruikt voor het beheer van marketinge-mails. Specifieke indicaties zijn vervat in het cookiebeleid en in het beleid dat kan worden geraadpleegd onderaan de formulieren.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN EN DE WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

Gegevens die door de gebruiker zelf worden aangeleverd

De persoonsgegevens die door de gebruiker vrijwillig worden aangeleverd door contact op te nemen met de beheerder wordt alleen gebruikt om te reageren op ingediende verzoeken.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens is dus de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens kunnen eveneens worden gebruikt gezien het legitieme belang van de beheerder om de beveiliging en de correcte werking van de gebruikte IT-systemen te controleren en defensieve acties te ondernemen bij een rechtsgeding (zowel als eiser als als verdediger).

Navigatiegegevens

De navigatiegegevens worden verzameld om statistische informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website, uit veiligheidsoverwegingen en om de correcte werking te controleren. Mogelijk wordt deze informatie ook verzameld om aansprakelijkheid te bepalen in het geval van een IT-misdaad met de bedoeling om de website te schaden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens in het legitieme belang om onder meer de bezoeken aan de website te analyseren uit puur statistische overwegingen en die geen gevolgen hebben voor de betrokkene en om activiteiten te ondernemen met de bedoeling om de veiligheid van de systemen te waarborgen. In het geval van een verzoek van de overheid is de wettelijke grondslag voor de verwerking de wettelijke verplichting.

De surfgegevens die via de formulieren worden verzameld worden uitsluitend gebruikt in het kader van de behandeling van de vraag. Specificaties zijn opgenomen in de beleidsregels vermeld onderaan op de formulieren.

De wettelijke grondslag van de uitvoering van precontractuele maatregelen, de overeenkomst met de geïnteresseerde partij en de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke wettelijk moet voldoen.

Informatie verzameld door cookies en andere trackingsystemen

De informatie die wordt verzameld via cookies en gelijkaardige niet-technische hulpmiddelen (pixels) wordt gebruikt om het surfgedrag te monitoren en voor profiling. De specificaties met betrekking tot een dergelijke verwerking zijn vervat in het beleid dat kan worden geraadpleegd onderaan de formulieren.

De wettelijke grondslag is de toestemming die op elk moment kan worden ingetrokken.

OP WELKE MANIER WORDEN DEZE GEGEVENS BEHEERD

De verzamelde gegevens worden verwerkt met behulp van IT-instrumenten die zorgen voor adequate veiligheidsgaranties om verlies van gegevens, het onwettige en onjuiste gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

De hosting die voor de website wordt gebruikt, omvat geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen.

Voor wat betreft het gebruik van gegevens die de uitgifte van cookies en services omvatten voor marketingdoeleinden moet worden verwezen naar de bepalingen in het cookiebeleid en de beleidsregels die zijn te raadplegen onderaan de formulieren.

Bewaarperiodes

De gegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden verstrekt, worden slechts bijgehouden voor de tijd die strikt nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden en worden vervolgens verwijderd, zonder afbreuk te doen aan eventuele defensieve behoeften (waardoor een langere bewaartermijn mogelijk noodzakelijk is).

De surfgegevens van gebruikers op de website worden verzameld en verwerkt voor de tijd die nodig is om de correcte werking van de website te waarborgen en om veiligheidsredenen.

Voor wat betreft de bewaarduur van de gegevens die worden verzameld via cookies en gelijkaardige hulpmiddelen en via formulieren op de website, wordt verwezen naar de beleidsregels die hiervoor specifiek werden voorbereid.

WAT GEBEURT ER ALS GEGEVENS NIET WORDEN AANGELEVERD

Uitgezonderd voor wat betreft de surfgegevens die nodig zijn voor de implementatie van IT- en online-protocollen, is het verstrekken van gegevens door gebruikers via de verschillende ter beschikking gestelde middelen vrij en facultatief.

Het niet-verstrekken van gegevens heeft echter voor gevolg dat niet kan worden ingegaan op de verzoeken die de klant doorstuurt of wenst door te sturen.

WIE KAN DE GEGEVENS RAADPLEGEN

De gegevens worden verwerkt door werknemers van de beheerders daartoe gemachtigd.

De gegevens kunnen door de bevoegde autoriteiten worden geraadpleegd in geval van specifieke verzoeken waaraan de verwerkingsverantwoordelijke wettelijk moet voldoen, door IT-hostingbedrijven en bijstands- en onderhoudsdiensten voor het gebruikte systeem en door adviseurs voor het beheer van geschillen en voor juridische bijstand in geval van geschillen die hun tussenkomst noodzakelijk maken.

Andere medewerkers van derde partijen die zijn betrokken bij de verwerking van de gegevens verzameld via formulieren en via cookies en gelijkaardige hulpmiddelen zijn vermeld in de beleidsregels die hiervoor specifiek werden voorbereid.

De gegevens kunnen worden ingezien door de bevoegde autoriteiten in geval van specifieke verzoeken waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen, door IT-hostingbedrijven en voor bijstands- en onderhoudsdiensten en door adviseurs voor het beheer van geschillen en voor juridische bijstand in geval van geschillen die hun tussenkomst noodzakelijk maken.

De betrokkenen kunnen bij de beheerder een lijst opvragen van externe medewerkers die werkzaamheden verrichten als gegevensverwerkers.

Deze berichtgeving is in elk geval beperkt tot de uitsluitende categorieën van gegevensoverdracht die noodzakelijk zijn om de activiteiten te ondernemen en voor de bedoelde doeleinden.

WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN BETROKKENEN

De wet erkent voor de betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens en om rectificatie of annulering of beperking van de verwerking daarvan betreffende hem of om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokkene kan op elk moment zijn rechten uitoefenen zonder hiervoor een formele procedure te moeten volgen. Hij kan dit doen via een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Hieronder volgt een overzicht van de rechten die door de wet op de bescherming van persoonsgegevens zijn voorzien.

  • Het recht van toegang, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen dat verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene al dan niet plaatsvindt en, indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en tot de volgende informatie: a) de doeleinden van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien de ontvangers zich in andere landen of bij internationale organisaties bevinden; d) indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn vast te stellen; e) het bestaan van het recht van de betrokkene om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, dan wel zich tegen de verwerking te verzetten; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) indien de gegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst ervan; h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering, en, ten minste in deze gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte aanpak, alsook over het belang en de beoogde gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene. Indien persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of een internationale organisatie heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over het bestaan van geschikte beveiligingsmechanismen met betrekking tot de overdracht.
  • Het recht op rectificatie, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.
  • Het recht op annulering, d.w.z. het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging annulering te verkrijgen van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens op voorwaarde dat: a) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt; b) de betrokkene zijn toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat; c) de betrokkene zich tegen de verwerking verzet omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare dienst of in verband met de uitoefening van overheidsmacht waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking is belast of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en er geen dwingende legitieme reden is om met de verwerking door te gaan, of zich tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden verzet; d) de persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden geannuleerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van het bedrijf van diensten voor informatie aan minderjarigen. Het verzoek tot annulering kan echter niet worden aanvaard indien de verwerking noodzakelijk is: a) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; b) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist zoals bedoeld in de wet van de Europese Unie of van de Lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van publieke bevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast; c) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover de annulering het bereiken van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of e) voor de verificatie, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
  • Het recht tot beperking van het gebruik, d.w.z. het recht te verkrijgen dat de gegevens worden verwerkt, anders dan voor de bewaring ervan, uitsluitend met toestemming van de betrokkene of ter verificatie, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter verdediging van de rechten van een andere persoon of onderneming of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een Lidstaat, op voorwaarde dat: a) de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens te verifiëren; b) de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen de annulering van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; c) de persoonsgegevens, hoewel de verwerkingsverantwoordelijke deze niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, noodzakelijk zijn voor de verificatie, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; d) de betrokkene zich tegen de verwerking heeft verzet omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overheidsdienst of verband houdt met de uitoefening van overheidsbevoegdheden waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden, in afwachting van de verificatie van de eventuele prevalentie van de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke boven die van de betrokkene.
  • Het recht op overdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en die aan de voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde vorm, voor gedeeld gebruik, die door een automatisch apparaat kan worden gelezen, en het recht om deze gegevens zonder belemmering door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie zij de gegevens hebben verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, alsmede het recht op rechtstreekse doorgifte van de persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere, indien technisch haalbaar, indien de verwerking op een overeenkomst of een contract berust en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd. Dit recht laat het recht op annulering ongemoeid.
  • Het recht van verzet, d.w.z. het recht van de betrokkene om zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare dienst of in verband met de uitoefening van overheidsbevoegdheden waarmee de voor de verwerking verantwoordelijke is belast, dan wel voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van derden. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct-marketing.

Hierbij wordt opgemerkt dat de betrokkene, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt in strijd met de bepalingen van de AVG, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende autoriteit, zoals bepaald in art. 77 van de Verordening of om wettelijke schadeloosstelling te eisen (art. 79 van de Verordening).

Dit Privacybeleid is laatst bijgewerkt op 23 september 2021