Právní poznámky

Webové stránky bktoriginal.com (dále také „webové stránky“) patří společnosti BKT Europe Srl (dále jen „společnost“).

Níže jsou uvedeny informace vyžadované platnými právními předpisy a podmínky, kterými se řídí používání webových stránek uživateli.

Firemní a kontaktní údaje

BKT EUROPE SRL:

 • sídlo společnosti: Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan
 • provozní kanceláře: Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (provincie Monza a Brianza)
 • DIČ: 05404270968
 • Zápis v obchodním rejstříku v Miláně, v hospodářském správním rejstříku pod č. MI 1819352.
 • Základní kapitál: (plně splaceno) 100 000 eur
 • Email: europe@bkt-tires.com
 • Certifikovaná e-mailová adresa: bkteurope@pec.servizi-pec.it
 • Telefon: 0362330328

Chce-li uživatel získat informace nebo požádat o pomoc, nechť použije kontaktní údaje uvedené v odstavci 8 těchto právních poznámek.

V případě jakýchkoli žádostí o ochranu osobních údajů je uživatel vyzván, aby použil kontaktní údaje uvedené v příslušných oznámeních, která jsou uvedena v konkrétních sekcích těchto webových stránek.

Obecné podmínky používání webových stránek

Používáním webových stránek bktoriginal.com (dále také jen „webové stránky“) vyjadřujete svůj souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.

 1. ÚVOD

Tyto všeobecné podmínky upravují používání webových stránek bktoriginal.com.

Uživatelé mohou procházet webové stránky a využívat nabízené služby za předpokladu, že důsledně dodržují tyto podmínky.

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách. Uživatel si proto musí tyto změny zobrazit prostřednictvím zvláštního odkazu v zápatí webové stránky.

 1. POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatelé jsou při používání webových stránek povinni důsledně dodržovat tyto všeobecné podmínky.

Odpovědností uživatele je sledování těchto podmínek a kontrola případných změn.

Přístup k internetu, který je nezbytný pro používání webových stránek, a veškeré související poplatky a náklady, včetně nákladů na připojení, jsou na odpovědnosti uživatele, který je povinen si sám zajistit veškerou potřebnou hardwarovou nebo softwarovou podporu.

Jedinou osobou odpovědnou za fungování a údržbu používaných zařízení a za přijetí všech opatření potřebných k zajištění jejich online bezpečnosti je uživatel.

Uživatel se zavazuje nepoužívat webové stránky a související služby k účelům, které jsou nezákonné nebo v rozporu s těmito podmínkami, nebo s použitím prostředků, které by mohly poškodit jejich funkčnost, učinit je nepoužitelnými, způsobit jejich přetížení, poškození nebo narušovat jejich používání jinými uživateli.

Platí zákaz jakéhokoli jednání, v jehož důsledku může dojít k neoprávněnému přístupu na webové stránky, a to i jen opakováním pokusů.

 1. ODPOVĚDNOST

Uživatel používá webové stránky „tak, jak jsou“, tj. jak jsou nabízeny, a ve stavu, v jakém jsou dostupné při připojení a prohlížení jejich obsahu.

Společnost neodpovídá uživateli ani subjektům, které jsou s uživatelem přímo či nepřímo spojené, za škody, nároky nebo ztráty vzniklé v důsledku problémů se službami nebo přerušením provozu webových stránek, které závisí na samotném uživateli, třetích stranách nebo jsou způsobeny vyšší mocí či nehodou.

Aniž by byla dotčena smluvně a individuálně definovaná ujednání v souvislosti s konkrétně převzatými závazky, vyhrazuje si společnost právo kdykoli, bez jakéhokoli upozornění a bez povinnosti náhrady a výhradně podle svého uvážení ukončit činnost webových stránek nebo provést jakékoli změny nebo doplnění jejich obsahu, které bude považovat za vhodné.

Uživatel používá webové stránky a služby, k nimž má povolený přístup, přičemž společnost zbavuje odpovědnosti (věcně i z pohledu zákona) proti jakékoli straně s ohledem na právní/občanskoprávní nebo správní spory, náklady, výdaje nebo škody jakéhokoli druhu způsobené používáním těchto webových stránek nebo nemožností je používat.

Uživatel souhlasí s tím, že společnost nenese odpovědnost za případná opomenutí nebo chyby, které mohou být obsaženy v materiálech a informacích zprostředkovaných na webových stránkách.

Existence hypertextového odkazu na webové stránky bktoriginal.com z jiné webové stránky třetí strany nebo z webové stránky bktoriginal.com na jinou webovou stránku třetí strany neznamená, že společnost schvaluje nebo přijímá odpovědnost za obsah nebo používání takto propojených webových stránek.

 1. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou vlastnictvím společnosti BKT Europe Srl nebo jejích právních nástupců či předchůdců nebo třetích stran, pokud jsou uvedeni, a jsou chráněné platnými právními předpisy o ochraně práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Není-li výslovně stanoveno jinak, platí, že veškerý materiál dostupný na webových stránkách (například: loga, fotografie, značky nebo jiné rozlišovací znaky) používat pouze pro informativní nebo osobní účely; jakékoli jiné použití musí být podmíněno výslovným povolením společnosti nebo držitele práv (pokud je odlišný), která k nim mohou být vykonávána na jakémkoli základě; je výslovně zakázáno jejich komerční využití nebo šíření, pokud k tomu není výslovné povolení.

Názvy produktů nebo služeb a firem, které mohou být na webových stránkách zmíněny, mohou být značkami příslušných vlastníků, a proto je jejich neoprávněné používání výslovně zakázáno.

Reprodukovat grafiku a strukturu webových stránek je zakázáno. Prvky tvořící webové stránky nelze kopírovat ani napodobovat.

Uživateli není přiznáno žádné právo na software související s webovými stránkami (včetně jeho aktualizací) ani na související zdrojové kódy. Uživateli je výslovně zakázáno provádět činnosti uvedené v čl. 64 bis zákona 633/41, jako jsou například: extrakce, reprodukce, překlad, adaptace nebo veřejné šíření v jakékoli formě nebo předávání softwaru třetím stranám z jakéhokoli důvodu, ať už za úplatu nebo zdarma. Uživateli je bez výslovného povolení zakázáno provádět jakékoli zásahy do softwaru, a to i za účelem odstranění případných chyb nebo závad, a stejně tak tento software duplikovat, dekompilovat, analyzovat, transformovat nebo upravovat.

Je povoleno používat odkazy na domovskou stránku a na další stránky tohoto webu za předpokladu, že stránky uživatele, na kterých je odkaz vytvořen, nejsou urážlivé, pornografické, tj. netýkají se sexuality nebo komercionalizace sexu, podněcování k rasové nenávisti, diskriminaci jakéhokoli druhu, odkazování na totalitní ideologie, páchání trestné činnosti ani jakékoli jiné činnosti v rozporu s naším právním řádem.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Je-li požadováno poskytnutí souhlasu s marketingovými aktivitami, jde o bezplatný úkon. Veškeré potřebné informace naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů uživatelů a v oznámení o souborech cookie, která jsou dostupná prostřednictvím odkazu v zápatí stránky, jakož i v oznámeních o ochraně osobních údajů v dolní části formulářů, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé kontaktovat společnost nebo se zúčastnit soutěže o ceny, kterou tato společnost podporuje.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto všeobecné podmínky byly vypracovány v souladu s italským právem a také se tímto právem řídí.

Spory mezi společností a uživateli spojené s používáním těchto webových stránek nebo s nimi související jsou vyhrazeny italské jurisdikci, aniž by byla dotčena tzv. spotřebitelská jurisdikce, pokud ji lze podle zákona použít.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI O CENY

Prostřednictvím webových stránek je možné zúčastnit se výherní akce s názvem „VÝPRODEJOVÁ KAMPAŇ BKT“, která se skládá ze smíšené výherní akce, zahrnující soutěž o ceny a závěrečné losování.

Výherní akce se řídí pravidly uvedenými na webových stránkách, které si uživatel musí před účastí pozorně přečíst a výslovně s nimi souhlasit.

 1. STÍŽNOSTI NEBO ŽÁDOSTI O INFORMACE ČI POMOC

Jakékoli stížnosti nebo žádosti o pomoc či informace můžete zasílat na následující e-mailovou adresu support@bktoriginal.com