Oznámení o ochraně osobních údajů uživatelů

Jak vyžadují platné právní předpisy (čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále také „GDPR“), jsou uživatelům („subjektům údajů“), kteří mají přístup na webové stránky bktoriginal.com  (dále také „webové stránky“) poskytovány informace týkající se zpracování jejich údajů. Informace týkající se údajů získaných prostřednictvím formulářů na webových stránkách najdete v oznámení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno dole na samotných formulářích.

KDO JE SPRÁVCE A JAK HO KONTAKTOVAT

Správcem pro zpracování je společnost BKT Europe Srl, se sídlem na adrese Viale Bianca Maria 25, 20122 Milan a provozním sídlem na adrese Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (provincie Monza a Brianza), DIČ 05404270968. Tuto společnost lze kontaktovat na e-mailové adrese europe@bkt-tires.com

JAKÉ ÚDAJE SE ZPRACOVÁVAJÍ

Zpracovávanými údaji jsou údaje o procházení, údaje poskytnuté samotným uživatelem a také informace získané prostřednictvím souborů cookie nebo podobných nástrojů, u nichž je uveden odkaz na konkrétní informace dostupné v zápatí webové stránky.

Údaje poskytnuté přímo uživatelem

Do této kategorie patří všechny osobní údaje, které uživatel poskytl dobrovolně (například když napsal na e-mailové adresy uvedené na webových stránkách s žádostí o informace).

V případě, že se uživatel rozhodne kontaktovat správce zpracování prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách nebo se zúčastnit iniciativy společnosti v souladu s podmínkami uvedenými v Pravidlech, bude se moci podrobně seznámit s údaji o zpracování požadovaných údajů tak, že otevře konkrétní upozornění obsažená na stránkách, které ho zajímají.

Data související s navigací

IT systémy a softwarové procedury zajišťující fungování těchto webových stránek získávají během své běžné činnosti některé osobní údaje, jejichž přenos je spojen s používáním internetových komunikačních protokolů.

Účelem těchto shromážděných informací není přiřazení ke konkrétním subjektům údajů, avšak ze své podstaty by po zpracování a propojení s daty třetích stran mohly umožnit identifikaci uživatelů.

Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webové stránce, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chybová atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

IP adresy se získávají prostřednictvím formuláře pro účast v iniciativě a kontaktního formuláře. Konkrétní specifikace najdete v oznámení uvedeném na stránkách, které vás zajímají.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích systémů

Webové stránky používají soubory cookie a jiné podobné systémy (pixely), pomocí nichž se získávají informace týkající se procházení stránek uživatelem. Potřebné informace se pak získávají prostřednictvím sledovacích systémů platformy, která se používá ke správě e-mailů pro marketingové účely. Konkrétní údaje jsou obsaženy v oznámení o souborech cookie a v oznámení uvedeném v dolní části formulářů.

JAKÉ JSOU ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ?

Údaje poskytnuté přímo uživatelem

Osobní údaje, které uživatel dobrovolně poskytl při kontaktu se správcem, jsou použity pouze v návaznosti na případné žádosti.

Právním základem zpracování těchto údajů je proto provedení předsmluvních opatření.

Tyto údaje mohou být použity také s ohledem na oprávněný zájem správce při ověřování bezpečnosti a správné funkčnosti používaných IT systémů a k podnikání obranných iniciativ nebo k prosazování práv či obhajobě u soudu.

Data související s navigací

Data související s navigací jsou získávána za účelem shromažďování statistických informací o používání webových stránek, pro bezpečnostní účely a kontrolu jejich správného fungování a mohou být použita ke zjištění odpovědnosti v případě jakýchkoli IT trestných činů s úmyslem tyto webové stránky podpořit.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem, který zahrnuje analýzu návštěvnosti webových stránek pro čistě statistické účely, které nemají dopad na subjekt údajů, a provádění činností zaměřených na zajištění bezpečnosti systémů. V případě žádostí úřadů je právním základem pro zpracování zákonná povinnost.

Informace související s navigací získávané prostřednictvím formulářů se používají pro účely, které striktně souvisejí se správou žádosti. Konkrétní specifikace jsou uvedené v oznámeních v dolní části formulářů.

Právní základ tvoří provedení předsmluvních opatření, smlouva se zúčastněnou stranou a právní povinnosti, které je správce zpracování povinen dodržovat.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie a jiných sledovacích systémů

Informace získané prostřednictvím souborů cookie nebo podobných netechnických nástrojů (pixelů) se používají ke sledování navigace a pro účely profilování. Specifikace týkající se takového zpracování jsou uvedeny v oznámení o souborech cookie a v oznámeních uvedených v dolní části formulářů.

Právním základem je ujednání, které lze kdykoli odvolat.

JAK JSOU DATA SPRAVOVÁNA?

Shromážděné údaje jsou zpracovávány pomocí IT nástrojů, které zaručují odpovídající bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Přenos dat do zahraničí

Hosting používaný pro webové stránky neznamená přenos údajů do zemí mimo EU.

Pokud jde o používání služeb, které zahrnují vydávání souborů cookie, a služeb používaných pro marketingové účely, projděte si údaje v oznámení o souborech cookie a v oznámeních uvedených v dolní části formulářů.

Doba uchování

Údaje poskytnuté přímo uživatelem se uchovávají po dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavků a poté jsou zrušeny, aniž by byla dotčena nutnost případné obhajoby (která by mohla vyžadovat delší uchovávání).

Navigační údaje uživatelů, kteří přistupují na webové stránky, jsou získávány a zpracovávány po dobu nezbytnou k zajištění správné činnosti webových stránek a bezpečnosti.

Pokud jde o lhůty pro uchování údajů získaných prostřednictvím souborů cookie a podobných nástrojů a formulářů na webových stránkách, je nutné si projít oznámení, speciálně připravená pro tyto účely.

CO SE STANE, KDYŽ ÚDAJE NEBUDOU POSKYTNUTY?

S výjimkou navigačních údajů, které jsou nezbytné pro implementaci informačních technologií a online protokolů, je poskytování údajů uživateli různými dostupnými prostředky bezplatné a nepovinné.

Neposkytnutí těchto údajů však znemožní pokračovat v předávaných žádostech nebo žádostech, které uživatel hodlá předat.

KDO MŮŽE DATA VIDĚT?

Údaje budou zpracovávat zaměstnanci správce, kteří mají oprávnění je zpracovávat.

S údaji se mohou seznámit příslušné orgány v případě konkrétních žádostí, kterým je správce povinen vyhovět ze zákona, IT společnosti, které správce využívá pro hostingové služby a pro asistenční služby a údržbu používaného systému, a konzultanti pro vedení sporů a pro právní pomoc v případě sporů, které vyžadují jejich zapojení.

Další subjekty třetích stran zapojené do zpracování údajů získaných prostřednictvím formulářů a souborů cookie a podobných nástrojů jsou uvedeny v konkrétních podrobných oznámeních.

Je třeba vzít na vědomí, že některé z uvedených subjektů působí jako zpracovatelé údajů a že komunikace s osobami, které působí jako samostatní správci, probíhá na základě toho, že to ukládají právní povinnosti nebo je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu správce na zachování bezpečnosti IT systémů a na přijetí obranných iniciativ prostřednictvím právních poradců.

Subjekt údajů může správce požádat o seznam externích subjektů, které vykonávají činnost správce jako zpracovatelé údajů.

Komunikace je v každém případě omezena pouze na kategorie údajů, jejichž předání je k provádění sledovaných činností a účelů nezbytné.

JAKÁ MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVA?

Zákon přiznává subjektu údajů právo požádat správce zpracování o přístup k osobním údajům a o jejich opravu nebo zrušení či omezení zpracování, které se ho týká, nebo vznést námitku proti jejich zpracování, a dále také právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit kdykoli bez formálního postupu. Stačí, když o tom informuje správce zpracování.

Níže je uveden přehled práv, která uznává platný zákon o ochraně osobních údajů.

  • Právo na přístup, tj. právo získat od správce zpracování potvrzení, že se zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů provádí nebo neprovádí, a pokud ano, získat přístup k osobním údajům a dále k informacím o následujících skutečnostech: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, zejména pokud se jedná o příjemce v jiných zemích nebo mezinárodních organizacích; d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, nebo pokud to možné není, kritéria použitá pro stanovení této doby; e) existence práva subjektu údajů požádat správce zpracování o opravu nebo zrušení osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, nebo podat námitku proti jejich zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) v případě, že údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich původu; h) existence procesu automatického rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech významné informace o použitém přístupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích tohoto zpracování pro subjekt údajů. Pokud jsou osobní údaje předávány do jiné země nebo některé mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o existenci přiměřených záruk týkajících se jejich předání.
  • Právo na opravu, tj. právo dosáhnout u správce zpracování bez zbytečného odkladu opravy nepřesných osobních údajů, které se tohoto subjektu týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.
  • Právo na zrušení, právo dosáhnout bez neodůvodněného odkladu u správce zpracování zrušení osobních údajů, které se subjektu týkají, pokud: a) osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování provedeno, nebo jestliže neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování; c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, které bylo provedeno, protože to bylo nezbytné pro výkon veřejné služby nebo souviselo s výkonem veřejné moci, kterou je správce pověřen, nebo pro prosazování oprávněného zájmu a už dále neexistuje žádný převažující oprávněný důvod pro pokračování ve zpracování, nebo vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; e) osobní údaje musí být zrušeny, aby byla splněna právní povinnost stanovená právem Evropské unie nebo členského státu, kterému správce zpracování podléhá; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb společnosti pro informování nezletilých. Žádost o zrušení však nelze přijmout, pokud je zpracování nezbytné: a) k uplatnění práva na svobodu projevu a přístup k informacím; b) ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, nebo ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud zrušením hrozí, že bude znemožněno nebo vážně ohroženo dosažení cílů takového zpracování; nebo e) pro ověření, výkon nebo obhajobu práva u soudu.
  • Právo na omezení, tj. právo dosáhnout toho, aby zpracování údajů (pro jiné účely než kvůli jejich uchování) probíhalo pouze se souhlasem subjektu údajů nebo pouze za účelem ověření, výkonu nebo obhajoby práva u soudu nebo za účelem obhajoby práv jiné osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu, pokud:: a) subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k tomu, aby správce zpracování mohl ověřit přesnost těchto osobních údajů; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí se zrušením osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití; c) ačkoli je správce zpracování již nepotřebuje pro účely zpracování, osobní údaje jsou nezbytné pro ověření, výkon nebo obhajobu práva u soudu; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, které bylo provedeno z důvodu, že bylo nezbytné k poskytnutí veřejné služby nebo souviselo s výkonem veřejné moci, kterou je správce pověřen, nebo k prosazování oprávněného zájmu správce zpracování nebo třetích stran, a to až do ověření případné převahy oprávněných důvodů správce zpracování nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Právo na přenositelnost, tj. právo obdržet osobní údaje, které o sobě subjekt poskytl správci, ve strukturované podobě pro sdílené použití, které lze přečíst automatickým zařízením, a dále právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému údaje poskytl, bránil, a také právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce druhému, je-li to technicky proveditelné, pokud je zpracování založeno na dohodě nebo prostřednictvím smlouvy a zpracování se provádí automatizovanými prostředky. Právo na zrušení není tímto právem nijak dotčeno.
  • Právo vznést námitku, tj. právo subjektu údajů kdykoli z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, protože je to nezbytné pro poskytování veřejné služby nebo pro výkon veřejné moci, kterou je správce pověřen, nebo pro prosazování oprávněného zájmu správce zpracování nebo třetích stran. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování relevantních osobních údajů prováděnému pro tyto účely, včetně profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

Je pak třeba poznamenat, že pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními GDPR, má právo podat stížnost dozorovému úřadu, jak předpokládá čl. 77 uvedeného nařízení, nebo se domáhat nápravy soudní cestou (čl. 79 uvedeného nařízení).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno dne 23. září 2021.